Overzicht algemeen dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen

Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB2'22 Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1  

Startersleningen

-110.000 Nadeel Meerjarig
2   Heffen en invordering en bezwaarschriften -100.000 Nadeel Eenmalig
3   Belastingopbrengsten 305.000 Voordeel Eenmalig
4   Meicirculaire 2.015.000 Voordeel Meerjarig
5   Vrijval middelen taakmutaties 1.400.000 Voordeel Eenmalig
6   Prijsstijgingen  207.000 Voordeel Eenmalig
7   Rijksbijdrage maatschappelijk begeleiding statushouders (zie programma 2) 223.000 Voordeel Eenmalig
8   Energietoeslag (zie programma 1) 3.800.000 Voordeel Eenmalig
Saldo 7.740.000 Voordeel  
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
9   rijksbijdrage vanwege inkomstenderving 2021 300.000 Voordeel Eenmalig
           
Saldo      
Saldo Algemeen dekkingsmiddel 8.040.000 Voordeel  

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Startersleningen
De gemeente heeft voor specifieke doelgroepen ter stimulering van de woningmarkt van 2007 t/m 2016 startersleningen verstrekt. De ontvangers van deze leningen betalen drie jaar na verstrekking rente en aflossing. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in hun individuele overeenkomst en zijn in totaal opgenomen in de begroting. Voor 2022 bedraagt dit voor rente ca. € 230.000. Een deel van de starters lost anders (extra aflossing of juist niet) af (en betaalt rente) dan in hun aflossingsschema staat of heeft een verlenging gekregen van de aflossingsvrije en renteloze periode. Hierdoor ontstaan er faseringsverschillen ten opzichte van het oorspronkelijke contract en de begroting. Dit levert voor 2022 een nadeel op van € 110.000.

2. Heffen en invordering en bezwaarschriften
Door ziekte en hoge werkdruk binnen het team Belastingen is extra personeel ingehuurd om de piek op te vangen en tevens de ontstane achterstand in de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken weg te werken. Daarnaast wordt ook extra personeel ingezet om het basisniveau van de belastingadministratie op orde te krijgen om enerzijds te voldoen aan de normen van de Waarderingskamer en anderzijds de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Verder zal in de tweede helft van dit jaar met behulp van een extern bureau een optimalisatie plaatsvinden van de invorderingsprocessen. De extra personeelskosten worden geschat op € 237.000. Tot slot is de inschatting dat de opbrengst van de invorderingskosten per saldo € 60.000 lager zal uitvallen dan geraamd. Naar verwachting zal hierdoor een overschrijding ontstaan van in totaal circa € 297.000. 
Ook is er extra personeel ingehuurd om de bezwaarschriften binnen de gestelde termijn af te handelen. Naar verwachting zal dit leiden tot een overschrijding van circa € 105.000. In TB1 is een tekort gemeld van € 65.000. Het verwachte nadeel is totaal € 100.000 hoger dan TB1.

3. Belastingopbrengsten
De verwachte OZB-opbrengst 2022 laat een voordeel zien van circa € 1,7 mln. Dit is een stijging van € 350.000 ten opzichte van TB1, doordat er voor meer objecten een aanslag is opgelegd.

Toeristenbelasting
Het aantal overnachtingen blijft achter ten opzichte van de geraamde opbrengst als gevolg van de gevolgen van de coronapandemie. Hierdoor zal de opbrengst Toeristenbelasting dit jaar naar verwachting circa € 55.000 lager uitvallen dan begroot.

4. Meicirculaire
In de meicirculaire 2022 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gaat om een bijstelling € 2 mln.  Dit heeft vooral te maken met een aanpassing van het accres. Door loon- en prijsstijging en hogere uitgaven van het rijk vanwege beleidsintensiveringen is de accres stijging fors namelijk € 2,8 mln. Daar tegenover staat onze reservering voor hogere lonen en prijzen van € 2 mln. Daarnaast is er sprake van een hogere uitkering uit het BTW-compensatiefonds van ruim € 0,8 mln. Tenslotte is er sprake van herverdeeleffecten van € 0,4 mln.
Een uitgebreidere toelichting is te vinden in het memo meicirculaire.  In TB1 was reeds een voordeel op de algemene uitkering uit het gemeentefonds gemeld van € 10,2 mln. Hier komt in dit TB2 nog eens € 2 mln. bovenop.

5. Vrijval middelen taakmutaties 
Wanneer de gemeente nieuwe taken krijgt van het rijk (taakmutaties), worden vaak extra middelen ontvangen in de algemene uitkering als dekking voor deze taken. Deze middelen worden in de begroting gereserveerd op Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien (programma OAD) totdat er een beleidsvoorstel van de besteding van de middelen is gemaakt. Op dat moment wordt het budget op het betreffende programma geplaatst.  Voor een aantal taakmutaties zijn de plannen nog niet gereed en zullen de middelen niet meer in 2022 worden uitgegeven. Het betreft de taak met betrekking tot verbetering van de dienstverlening naar aanleiding van de toeslagenaffaire € 1,3 mln. Een andere taakmutatie is die met betrekking tot de nieuwe Wet Open Overheid (WOO). Hiervoor staat nog een bedrag van € 100.000 gereserveerd. 

6. Excessieve prijsstijging
In TB1 is gemeld dat er naast de algemene prijsontwikkeling verwacht werd, dat op aantal specifieke onderdelen sprake is van een veel forsere prijsstijging dan het algemene prijsstijgingspercentage. Met name de kosten van energie en (bouw)materialen lopen hard op. Op basis van een eerste globale inschatting is in TB1 voor het jaar 2022 rekening gehouden met een kostenpost van € 2 mln. 
In TB2 is op een tweetal terreinen meer duidelijkheid over de hogere kosten vanwege de bovenmatige prijsstijgingen. Deze zijn te vinden op het gebied van het ophalen van afval vanwege de hogere brandstofprijzen (€ 175.000) en voor hogere energiekosten bij de stadsboerderijen (€ 32.000). Dit staat gemeld op programma 3 en 4. De reservering van € 2 mln. op OAD kan daarmee met € 207.000 worden verlaagd. Vooral op het gebied van groot onderhoud openbare ruimte en projecten van vastgoed is de verwachting dat er nog nadelen gaan ontstaan. De gesprekken hierover met betreffende contractpartijen zijn nog in volle gang, waardoor op dit moment nog geen beter beeld te geven is op de te verwachten overschrijding.

7.  Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding statushouder
Verwachte rijksbijdrage in de kosten voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Zie verdere toelichting op programma 2.

8.  Rijksbijdrage energiearmoede
Verwachte rijksbijdrage in extra compensatie van € 500 voor minima vanwege de hoge energieprijzen. Zie verder de toelichting op programma 1.

9. Rijksbijdrage vanwege inkomstenderving 2021
Het rijk vergoedt aan de gemeenten de lagere opbrengsten uit 2021 die het gevolg zijn van de Covid-19 maatregelen. Dit betreft vooral de gederfde parkeeropbrengsten. Daarnaast wordt een bedrag ontvangen voor gederfde toeristenbelasting en evenementenleges. In TB1 was een verwachte inkomst van € 1,5 mln. geraamd. Inmiddels is een voorlopige berekening ontvangen van het ministerie van BZK. Zoetermeer ontvangt € 1,8 mln. Dit is een voordeel van € 300.000 ten opzichte van TB1.