Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit is de tweede monitor Ombuigen en vernieuwen van 2022. De monitor is ingericht om de voortgang (of afwijking) van de maatregelen te volgen naar uitvoering en financiën en deze zijn per maatregel in de monitor opgenomen en voorzien van een kleur volgens stoplichtmodel. De maatregelen zijn verdeeld in twee zwaartecategorieën, waarbij de maatregelen in categorie 2 complexer zijn dan die in categorie 1. Een meer uitgebreide toelichting op alle ontwikkelingen in het sociaal domein is opgenomen in de al bestaande rapportage Sociaal Domein.
Het stoplicht heeft betrekking op het begrotingsjaar waarin de rapportage verschijnt; als er aanleiding is om in te gaan op meerjarige effecten wordt dat in de annotatie bij de monitor aangegeven. De kleur van het stoplicht bepaalt de noodzaak tot actie, de tekst geeft nadere toelichting/nuancering. 

De monitor

Terug naar navigatie - De monitor

De bezuinigingsopgave staat in onderstaande tabel:

Door de samenvoeging van deelmaatregelen 108a/108d voor parkeren in één maatregel 108 is het aantal maatregelen gedaald van 73 naar 70. De taakstelling voor 2022 is € 12,377 mln. Daarvan is in de eerste monitor aangegeven dat ruim € 1,559 niet kan worden gerealiseerd. De bijstelling van € 0,5 mln. in 2025 is een gevolg van de uitkomst van het referendum over afvalbeleid waardoor de daaraan verbonden bezuinigingstaakstelling niet gehaald wordt. Van de totale taakstelling in 2025 van ruim € 14 mln. is nog € 13,329 in de begroting opgenomen.

Van de maatregelen zijn 55 van de 70 maatregelen gerealiseerd. Dat is 55% van de oorspronkelijke bezuinigingsdoelstelling van € 12.377 van dit jaar en gaat om een bedrag van € 6,783 mln. De overige 15 Maatregelen zijn in uitvoering. In voorgaande periodes is een deel van de opbrengsten ter grootte van € 1,873 mln. afgeraamd. Dat aandeel is in de taartdiagrammen in grijs zichtbaar gemaakt. Het deel van de 9 rode maatregelen dat dit jaar nog gerealiseerd kan worden is € 435.000.
Bij een aantal maatregelen, met name in het sociaal domein, blijkt dat het moeilijk dan wel onmogelijk is om te meten hoe groot het financieel effect is van de maatregel. Bij andere maatregelen wordt de maatregel anders ingevuld dan oorspronkelijk voorzien of zijn er bijvoorbeeld ontwikkelingen in de regio of door gerechtelijke uitspraken waardoor de maatregel niet in zijn oorspronkelijke vorm kan worden uitgevoerd. De monitor heeft betrekking op 2022. Voor zover financiële gevolgen betrekking hebben op 2023 en verder zullen die bij de komende perspectiefnota worden betrokken. De maatregelen die financieel nog niet op groen staan worden hieronder toegelicht. 

Toelichting per maatregel
De maatregelen worden toegelicht in volgorde van categorie en daarbinnen per programma.

Categorie 2 – maatregelen

Programma 1
23 – Integrale aanpak schulden en ondersteuningstraject
Een schuldhulpverlener heeft een vaste positie in het Multi Disciplinair Team. Hiermee is een verbinding gelegd met team JGH. In een beperkt aantal casussen wordt gewerkt aan het beheersen van schulden. Trajecten zijn arbeidsintensief, vandaar dat er slechts sprake is van een aantal incidentele interventies. Of deze aanpak leidt tot minder kosten bij JGH is niet goed te meten. Allereerst omdat besparingen op microniveau (per casus) mogelijk worden bereikt. Dit is echter in financieel opzicht niet te meten, omdat een nulmeting per casus onmogelijk is. Het staat echter vast dat er wel een beperkt effect per casus zal moeten optreden op langere termijn, aangezien duidelijk is dat stressreductie bij gezinnen door het oplossen of beheersbaar maken van schulden leidt tot meer ontvankelijkheid voor interventies van JGH.

30 – Slimmere aanpak schulden en ondersteuningstraject
Sinds 1 januari 2021 werkt het nieuwe team Inkomen en Zekerheid, met ondersteuning van de Wasstraat, voor diverse onderwerpen aan procesoptimalisatie. De Inkomstenverklaring, de Bijzondere Bijstand, de aanschaf en inrichting van een Burgerportaal, de inrichting van overlappende werkprocessen met de Binnenbaan, de aanvragen Levensonderhoud (bijstand) en de JGO's (Jaarlijks Groot Onderzoek). In TB1 1 2022 is melding gemaakt dat een besparing van 83K in 2022 niet gehaald wordt door prioritering van het nieuwe zaaksysteem en omdat de optimalisatie nog in voorbereiding is. Inmiddels is het Burgerportaal live gegaan en operationeel. Daardoor zal vanaf 2023 deze bezuiniging doorgevoerd kunnen worden.

31 – Slimmere uitvoering participatiewet
Het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van bewindvoering in eigen beheer toonde aan dat bewindvoering als algemene voorziening in eigen beheer niet te onderbouwen is in verband met concurrentieoverwegingen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rol van commerciële bewindvoerders in de uitvoering niet beperkt kan worden. En voorbeelden van andere gemeenten laten geen tot zeer beperkte financiële besparingen zien op de kosten voor bijzondere bijstand. De voorgestelde besparing van € 200.000 is structureel niet realiseerbaar. Dit is verwerkt in de Perspectiefnota.
We blijven vanuit de Bewindvoerdersdesk inzetten op samenwerking met bewindvoerders en met de rechtbank om zo tot procesverbeteringen te komen. Ook is besloten om gebruik te maken van het Adviesrecht bij schuldenbewind omdat dit meerwaarde heeft als monitoringsinstrument. Gebruik maken van het adviesrecht leidt tot meer samenwerking en uitwisseling binnen de keten van rechtbank-gemeente-bewindvoerders. Verwacht wordt dat de samenwerking een positieve uitwerking heeft op het proces en de kwaliteit van de dienstverlening. Verbetering van het proces kan mogelijk op de lange termijn tot kostenreductie van bewindvoeringstaken leiden als de rechter in plaats van schuldenbewind, vaker een lichtere aanpak toepast.

Programma 2
5 -Toevoegen GGZ expertise aan zorgteams op locatie
Het doel van deze maatregel was om leerlingen met GGZ-problematiek vroegtijdig op school begeleiding te bieden, zodat inzet van specialistische jeugdhulp (en het product Onderwijs-Jeugdhulptraject) niet meer nodig zou zijn. De werkwijze werd in het schooljaar 2020-2021 geïmplementeerd. De COVID-19 pandemie maakte uitvoering van de maatregel complex, mede door de schoolsluitingen. De beoogde besparing werd deels gerealiseerd, doordat een tariefsverlaging kon worden bereikt voor het product Onderwijs-Jeugdhulptraject. De maatregel is na het schooljaar 2020-2021 afgesloten. De inhoudelijke bevindingen worden binnen de reguliere werkwijze geborgd en ook zonder verdere investering vanuit deze maatregel zijn, t.g.v. de tariefsverlaging van Onderwijs-Jeugdhulptrajecten, de financiële opbrengsten structureel (t.o.v. 2015-2019).

8 – Doorontwikkeling POH-jeugd en schoolmaatschappelijk werk
De positie van de POH-jeugd en het schoolmaatschappelijk werk in de toegang tot jeugdhulp is versterkt. Er worden veel jeugdigen gezien door de POH-jeugd en het schoolmaatschappelijk werk en daarvan werd ongeveer een derde deel verwezen naar specialistische jeugdhulp. Als gevolg van de COVID-19-pandemie konden echter minder jeugdigen worden gezien dan voorheen en ook werd een verzwaring van de hulpvragen waargenomen. Hiervoor was vaker een verwijzing nodig naar specialistische jeugdhulp. De beoogde besparing wordt gedeeltelijk behaald: ondanks de COVID-19 pandemie werden veel jeugdigen door POH-jeugd en SMW geholpen die voorheen zouden zijn verwezen naar specialistische jeugdhulp. Echter, door een toename van de intensiteit van de jeugdhulp is het effect op de totale kosten voor jeugdhulp niet zichtbaar. Op basis van een evaluatie van de toegang tot jeugdhulp die eind 2021/begin 2022 heeft plaatsgevonden zal de toegang worden herijkt.

9 – Pilot kostenbewust handelen in de toegang
In de afgelopen periode heeft een evaluatie van de toegang plaats gevonden. De aan te stellen kwartiermaker toegang zal in haar opdracht het kostenbewust handelen bij toegangsmedewerkers meenemen. Gezien de toegenomen jeugdhulpkosten overall in de tijd is het financieel effect van het kostenbewust handelen niet te bepalen.

11 – Inzetten op integrale zorg en ondersteuning: Beter samenspel
De teams binnen de lokale toegang (JGH) zijn in het eerste kwartaal van 2022 getraind in de werkwijze Beter Samenspel. De bedoeling is dat alle jeugdigen die gezien worden in het plus team JGH (200) en alle jeugdbeschermingszaken op deze wijze worden benaderd vanaf tweede helft 2022, waardoor de doelgerichtheid en effectiviteit van de hulpverlening toeneemt, er sprake is van kennisdeling tussen de GI en JGH, en er continuïteit geboden kan worden aan de gezinnen. 
De formatieve onderbouwing die destijds is aangeleverd vanuit de regio om deze werkwijze uit te voeren, is te krap. Er is een besparing oplopend tot 1,2 mln. in 2025; deze is onvoldoende onderbouwd. Een pilot-fase heeft inzicht gegeven in de meerwaarde van Beter Samenspel in Zoetermeer en enige richting in de formatieve impact op het team JGH. Een nieuwe uitwerking van de besparingsopgave is noodzakelijk, waarbij er eveneens aandacht is voor de capaciteit van JGH en vooruit wordt gekeken naar de ontwikkelingen, zoals het toekomstscenario. De formatie van het projectteam voor de 40 complexe casussen is inmiddels op orde. Er wordt nog nader gekeken naar een privacy element. Daarna wordt bepaald wanneer deze maatregel herstart kan worden.

16 – Sturen op afname intensiteit jeugdhulpproducten
We zien in het eerste half jaar 2022 wederom een afname in het percentage toewijzingen van specialistische jeugdhulp boven het Normenkader. Dit betekent dat de verschillende toegangspartners, zoals bijvoorbeeld de huisartsen en het gemeentelijk toegangsteam Jeugd- en gezinshulp (JGH), verwijzingen afgeven binnen de grenzen die als normenkader gesteld zijn voor verschillende typen specialistische jeugdhulp. In 2021 was het percentage toewijzingen boven het normenkader 50,1%. Voor de eerste helft van 2022 is dit gedaald naar 41,9%. Deze trend zet zich bij alle verwijzers voort, waarbij er een opvallende positieve afname is bij de huisartsen: van 50,7% in 2021 naar 39,1% in de eerste helft van 2022. 

98 – Herinrichting Wmo en preventieve jeugdvoorzieningen
Deze maatregel kent 3 onderdelen: 1) Gebiedsgerichte ondersteuning 2) Cliëntondersteuning en 3) Subsidies. 
Onderdelen 2 en 3 zijn inmiddels volledig gerealiseerd. Onderdeel 1 zal vanaf 2022 gerealiseerd worden.
Van onderdeel 3 Subsidies is de taakstelling voor een bedrag van € 30.000 alternatief ingevuld. De oorspronkelijke aanpak - een structurele taakstelling op zogenaamde maatjesprojecten - blijkt bij nader inzien niet uitvoerbaar. In de afgelopen periode hebben deze projecten hun waarde bewezen. Maatjesprojecten zijn ook bij uitstek ondersteuningsvormen die de sociale basis versterken, een van de speerpunten bij de herinrichting van de maatschappelijke ondersteuning. In plaats daarvan wordt € 30.000 structureel omgebogen op het Budget Transformatie Wmo / Knelpuntenbudget, waar eerder al € 100.000 op is bezuinigd. Er is ruimte voor een aanvullend bedrag van € 30.000. 
Voor onderdeel 1 Gebiedsgerichte ondersteuning gaat de taakstelling met ingang van 2022 in. De maatregel wordt gefaseerd (oplopend) doorgevoerd totdat vanaf 2025 een bedrag van structureel € 600.000 zal worden omgebogen.
De gebiedsgerichte ondersteuning wordt vanaf 1 mei 2021 uitgevoerd door een combinatie van zorg- en welzijnsaanbieders die hiervoor samenwerken onder de naam inZet. De instroom van klanten in het nieuwe samenwerkingsverband vindt gefaseerd plaats: inwoners met een nieuwe ondersteuningsvraag en inwoners die gebruik maken van de welzijnsactiviteiten en preventieve jeugdactiviteiten die onder inZet vallen stromen direct in bij inZet. Cliënten die een indicatie hebben van de gemeente voor begeleiding of dagbesteding stromen in zodra hun indicatie bij hun huidige aanbieder afloopt. Op dit moment ligt de focus van inZet bij een zorgvuldige overdracht van cliënten van aanbieders buiten inZet. 
Om de opdracht te kunnen uitvoeren met het budget dat daarvoor beschikbaar is (inclusief taakstelling), is het essentieel dat inZet aan de slag gaat om het aanbod, te vernieuwen. Dit proces zal nauwlettend worden gevolgd. Mocht de doelstelling niet volledig slagen, en zo ook eventuele bijsturingsacties, dan zal daar bij de Jaarstukken en de Tussenberichten over worden bericht.

Programma 4
44a – Stoppen met wijkvestigingen bibliotheek
De taakstelling is in de voorlopige subsidiebeschikkking 2022-2025 van de bibliotheek Zoetermeer doorgevoerd en daarmee gerealiseerd.
Overzicht Overhead

106 – Organisatieontwikkeling en efficiency/inrichten ‘wasstraat’ procesverbetering
In het programma Ombuigen & Vernieuwen zijn de voorstellen 105 (Organisatieontwikkeling en efficiency) en 107 (Inrichten ‘wasstraat’ procesverbetering en verbeteren van de dienstverlening en efficiency) gebundeld in een efficiencytaakstelling van in totaal € 1,5 mln. De taakstelling is met de inzet op scherper inkopen bij met name inhuur en het vaker gebruik maken van regionale inkoopmogelijkheden, vanaf 2025 volledig ingevuld. In de jaren 2022-2024 resteert nog een tijdelijk bedrag aan taakstelling tussen de € 0,3 en € 0,08 mln. Daarvoor wordt nog naar tijdelijke dekkingsmogelijkheden gezocht. 
Overzicht OAD

111 – Invoeren diftar
Het referendum over het afval- en grondstoffenbeleidsplan heeft plaatsgevonden op 16 maart 2022. Naar aanleiding van de uitslag, een duidelijk 'nee' tegen
het beleidsplan, zal de raad zich bezinnen welke stappen de komende jaren genomen worden met betrekking tot het afvalbeleid. De invoering van diftar staat
niet bij voorbaat vast. Wanneer geen diftar wordt ingevoerd zullen geen besparingen, die dit met zich meebrengen, ingeboekt kunnen worden. De hieraan
gekoppelde OZB verhoging wordt niet gerealiseerd. Het budgettair effect is verwerkt in de Perspectiefnota.


Categorie 1 - maatregelen

Programma 2
4 -Onderwijs-jeugdhulp arrangementen speciaal (basis-)onderwijs
De besparingsopgave 2021 en volgende jaren wordt niet gehaald. De opzet van deze business case is in de loop der tijd op inhoud gewijzigd, waardoor de eerder beoogde bezuiniging niet mogelijk is. Er is een andere inhoudelijke keuze gemaakt, welke in samenwerking met Samenwerkingsverband Zoetermeer en afdeling Onderwijs verder wordt uitgewerkt. Financiële dekking zal gezocht worden binnen ZIN-gelden.     

7 – Uitbreiding trajectbegeleiding jongerenwerk
De door Buurtwerk ingekochte trajecten hebben een duidelijk afschalende werking op het gebruik van jeugdhulp en aanpalende vlakken. Dit maakt de trajectbegeleiding een effectieve preventieve interventie. De ingezette acties om een betere positionering te bereiken hebben het effect gehad dat jongeren deze preventieve maatregel steeds beter weten te vinden. De verwachting is dat 1/3 van de jeugdigen die trajectbegeleiding ontvangt minder specialistische jeugdhulp nodig heeft. De beoogde besparing van € 147.000 wordt dit jaar naar verwachting gerealiseerd. Buurtwerk heeft recent een aantal wisselingen op personeel vlak gehad. De positionering van de begeleiding is hierbij intact gebleven. Naar verwachting worden de trajecten dan ook behaald.

15 – Verschuiving landelijk naar regionaal specialistische hulp
In de afgelopen maanden is een flinke stijging te zien in de kosten voor jeugdhulp vanuit het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Door de hogere uitgaven op dit product worden de beoogde besparingen van deze maatregel op dit moment niet behaald. Oorzaak hiervan is dat LTA aanbod zeer hoogspecialistische jeugdhulp betreft waarbij sprake is van zeer complexe (unieke) problematiek. Het gaat om een beperkte groep jeugdigen die gebruik maakt van deze vorm van dure jeugdhulp. Omdat het om dusdanig specifieke hulpverlening gaat is het niet duurzaam dit regionaal te ontwikkelen en in te kopen. Daar is de vraag binnen de regio te minimaal voor. Dat betekent dat er slechts zeer beperkte invloed is op de doorverwijzing naar dit aanbod. Het belangrijkste uitgangspunt blijft immers passend en noodzakelijk jeughulpaanbod. Het niet behalen van de beoogde besparing is daarmee onvermijdelijk.
Programma 3

108 – Inkomsten parkeerexploitatie (parkeervergunningen, tarieven bezoeker, verruimen betaaltijden)
De maatregelen het verhogen van de tarieven voor betaald parkeren, verhogen van de tarieven voor parkeervergunningen en het omvormen van blauwe zones naar betaald parkeren zijn reeds in 2020 doorgevoerd. Er worden echter nog steeds geen extra inkomsten gegenereerd. Voor 2022 zijn vooruitzichten niet rooskleurig, de parkeerinkomsten in het eerste halfjaar daalde met 23% ten opzichte van vorige jaar. Eerdere trends waren al: meer online winkelen, opening Mall of the Netherlands, minder afname kraskaarten, minder kantoordagen door hybride werken, afschaffen parkeervergunning personeel gemeente Zoetermeer, het gebruik van de bezoekersregeling en een afname van beschikbaarheid van aantrekkelijke parkeerplekken op maaiveld door het ombouwen van kantoren naar woningen. In 2022 kwamen daar bij: hogere brandstofprijzen (waardoor met de auto komen onaantrekkelijker wordt) en energiecrisis/recessie (waardoor mensen voorzichtiger worden met geld uitgeven). De in 2019 verwachte bezuiniging wordt naar verwachting niet gerealiseerd.
Programma 4

41b – Openhouden Cultuurpodium Boerderij onderhoud
Het bedrag is opgenomen in de voorlopige subsidiebeschikking 2022 t/m 2025 en zal voor 50% benut worden om de formatie-uitbreiding te financieren. Voor de overige 50% is een investeringsplan gemaakt. De verantwoording gebeurt jaarlijks via de subsidievaststelling. De maatregel loopt door tot en met 2025 en is dus nog niet volledig uitgevoerd.
Overzicht Overhead

78 – Aanpassen tijdverantwoording
In 2022 maakt het onderzoek aanpassen tijdschrijven deel uit van het project verlof/wbu. Met ingang van 2023 zal er alleen nog tijdgeschreven worden daar waar dit nodig is. Inmiddels worden een aantal alternatieven onderzocht om dit te integreren met de verlofregistratie. Het bedrag van de taakstelling wordt in 2022 ingevuld door uitstel van de vervanging van het financieel systeem.

* €1.000
Spoor Progr. Nummer Omschrijving maatregel Uit- voering Finan- ciën 2022 2023 2024 2025
Categorie 2
1 1 18 Effectievere inzet ZoetermeerPas Groen Groen 280 280 280 280
23 Integrale aanpak schulden en ondersteuningstraject, inhuur Groen Groen 0 0 0 0
25 Verminderen intensieve dv bijstandsklanten Groen Groen 557 557 557 557
27 Diverse bezuinigingen re-integratie Groen Groen 427 432 437 437
30 Slimmere uitvoering participatiewet Oranje Rood 207 290 290 290
31 Anders organiseren bewindvoering Oranje Rood 0 0 0 0
2 5 Toevoegen GGZ expertise aan zorgteams op locatie Oranje Rood 115 450 450 450
8 Doorontwikkeling POH-jeugd en schoolmaatschappelijk werk Oranje Rood 113 300 375 450
9 Pilot kostenbewust handelen in de toegang Oranje Oranje 50 50 50 50
11 Inzetten op integrale zorg en ondersteuning: Beter samenspel Oranje Oranje 269 404 539 1.078
13 Aanscherpen vervoer naar jeugdhulpvoorzieningen Groen Groen 24 33 49 65
14 Verlagen PGB-tarieven Groen Groen 98 130 195 260
16 Sturen op afname intensiteit bij jeugdhulpproducten Oranje Rood 0 711 711 711
17 Herpositionering Veilig Verder Team Zoetermeer Groen Groen 175 175 175 175
98 Herinrichting WMO en deel preventieve Jeugdvoorzieningen Oranje Oranje 1.150 1.400 1.450 1.550
4 44 a Stoppen met wijkvestigingen bibliotheek Oranje Groen 210 250 250 250
6 74 Sluiting wijkposten Groen Groen 255 255 255 255
2 alle 106 Spoor 2. Organisatieontwikkeling en efficiency Oranje Oranje 1.350 1.500 1.500 1.500
3 3 111 Invoeren diftar Oranje Rood 0 0 0 0
Totaal categorie 2 5.280 7.217 7.563 8.358
* €1.000
Spoor Progr. Nummer Omschrijving maatregel Uit- voering Finan- ciën 2022 2023 2024 2025
Categorie 1
1 1 20 Gerichter inzetten subsidies armoede Groen Groen 150 150 150 150
21 Heroverwegen inzet Klijnsmagelden Groen Groen 323 323 323 323
22 Verlagen bijdrage collectieve ziektekostenverzekering Groen Groen 650 650 650 650
33 Hervorming brede school activiteiten Groen Groen 200 200 200 200
34 a Stopzetten 'omgaan met ICT' Groen Groen 25 25 25 25
34 b Stopzetten 'omgaan met geld' Groen Groen 10 10 10 10
36 Verminderen schoolbegeleiding Groen Groen 100 100 100 100
2 4 Onderwijs-jeugdhulp arrangementen speciaal (basis-)onderwijs Oranje Rood 0 50 75 100
6 Preventieve interventies ziekteverzuim Groen Groen 20 20 20 20
7 Uitbreiding trajectbegeleiding jongerenwerk Oranje Rood 0 66 66 66
15 Verschuiving landelijk naar regionaal specialistische jeugdhulp Oranje Rood 0 19 29 38
3 62 Stoppen met parkeerverwijssysteem Dorpsstraat Groen Groen 146 146 146 146
64 Stoppen met nachtnet fiets Groen Groen 20 20 20 20
65 Overgang verkeersmanagementsysteem (LTC naar Melvin) Groen Groen 15 15 15 15
66 Verminderen dagelijks beheer (wegen, Mandelabrug, verlichting) Groen Groen 65 65 65 65
67 Schoon is gewoon: budgettair neutraal Groen Groen 38 38 38 38
68 Afbouw twee dure speelvoorzieningen Groen Groen 31 31 31 31
70 Stoppen verstrekken materialen: strooizout en hondenpoepzakjes Groen Groen 10 10 10 10
73 Omvormen Rosarium Rokkeveen Groen Groen 15 15 15 15
92 Kwaliteitsimpuls openbare ruimte: voorstel 1 Groen Groen 250 0 0 0
95 Duurzaam en groen klimaat Groen Groen 40 0 0 0
97 Luchtkwaliteit Groen Groen 25 0 0 0
4 41 a Cultuurpodium Boerderij Groen Groen 517 517 517 517
41 b Openhouden Cultuurpodium Boerderij onderhoud Oranje Oranje -100 -100 -100 -100
44 b Subsidie beheer dBos VVE scholen bibliotheek Groen Groen 110 110 110 110
53 b Battle of the bands Groen Groen 10 0 0 0
53 c Kleinschalige evenementen Groen Groen 25 0 0 0
53 d Bruisprijs Groen Groen 1 1 1 1
53 e Stoppen met de Toeristische Wegwijzer Groen Groen 5 5 5 5
5 37 Aanpak van stille/enge plekken: afschaffen of halvering budget Groen Groen 42 42 42 42
39 Subsidieacties tegen woninginbraken Groen Groen 20 20 20 20
40 Veilig stappen Groen Groen 20 20 20 20
7 88 Verlagen serviceniveau kantoorgebouw Croesinkplein Groen Groen 50 50 50 50
7/OAD 87 Bezuinigen op het wijkplan Palenstein Groen Groen 75 0 0 0
overhead 76 Promotiemateriaal Groen Groen 31 31 31 31
77 Openbare bekendmakingen Stadspagina Groen Groen 20 20 20 20
78 Aanpassen tijdverantwoording Oranje Groen 100 100 100 100
79 Verlagen frequentie crediteurenadministratie Groen Groen 11 11 11 11
102 Budget Innovatie inzetten t.b.v. spoor Groen Groen 58 0 0 0
2 3 61 Riolering VGO/GRP (aanpassen eenheidsprijzen) Groen Groen 424 436 450 450
99 Verminderen luchtkartering Groen Groen 10 10 10 10
100 Verminderen graffitibestrijding Groen Groen 15 15 15 15
OAD 101 Controle hondenbelasting BOA's Groen Groen 25 25 25 25
overhead 80 Aanbestedingsvoorstel storage Groen Groen 100 100 100 100
81 Diverse kleine posten I&A Groen Groen 30 30 30 30
82 Krediet telefooncentrale Groen Groen 60 60 60 60
PB Overhead gevolgen maatregelen Groen Groen 200 200 200 200
3 3 108 Parkeerexplotatie (inkomsten en investeringen) Groen Oranje 587 587 587 587
6 116 Leges PPL verhogen naar 100% kostendekkendheid Groen Groen 15 15 15 15
OAD 117 OZB gebruikersdeel schrappen en opleggen aan eigenaar Groen Groen 600 600 600 600
121 Wijziging precariobelasting Groen Groen 30 30 30 30
Totaal categorie 2 5.224 4.888 4.937 4.971
Eindtotaal 10.504 12.105 12.500 13.329
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx