Programma 4. Vrije tijd

Beleidsmatige afwijkingen

Terug naar navigatie - Beleidsmatige afwijkingen

In verband met de nasleep van de coronacrisis hebben de meeste culturele instellingen slechts ten dele kunnen voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in de subsidiebeschikking. Het college heeft besloten daarmee coulant om te gaan. Bij het vaststellen van de jaarlijkse subsidies is en wordt hiermee daarom rekening gehouden. Hierbij wordt de directe relatie tussen de coronacrisis en de niet behaalde prestaties wel getoetst.

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen

Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB2'22 Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 4.1 Budget CASA 150.000 Voordeel Eenmalig
2 4.1 Stadsboerderijen -124.000 Nadeel Eenmalig
3 4.1

Compensatie exploitatietekorten ijsbaan en zwembaden

- rijksbijdrage

-219.000

219.000

Nadeel

Voordeel

Eenmalig

Eenmalig

4 4.1 Motie Instandhouding Biebs op school (geen afwijking, maar technische wijziging) -50.000 Nadeel Eenmalig
5 4.1

Extra personele inzet Nationaal Programma Onderwijs

- rijksbijdrage

-127.000

127.000

Nadeel

Voordeel

Eenmalig

Eenmalig

6 4.1

Sportakkoord 2022

- rijksbijdrage

-53.000

53.000

Nadeel

Voordeel

Eenmalig

Eenmalig

7 4.2

Evenementenbudget

-75.000 Nadeel Eenmalig
8 4.2.

Grand Depart (start Tour de France)

- verrekening met reserve Zoetermeer 2040

60.000

-60.000

Voordeel

Nadeel

Eenmalig

Eenmalig

Saldo -99.000 Nadeel  
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
9 4.1 Noodsteun programma 4 -659.000 Nadeel Eenmalig
Saldo -659.000 Nadeel  
Saldo programma 4 -708.000 Nadeel  

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Budget CASA
Om een eventueel vertrek van CASA en de daaruit volgende derving van huurinkomsten door Cultuurpodium Boerderij te kunnen compenseren is structureel een budget van € 150.000 gereserveerd. Er wordt in 2022 geen besluit genomen over de eventuele verhuizing van CASA, waardoor dit budget in 2022 niet nodig is.

2. Stadsboerderijen
In de begroting is voor Groen, spelen en leren een budget van in totaal € 1.684.000 opgenomen, waarbij enkele mee- en tegenvallers te melden zijn: 
•    De Balijhoeve: 
o    De verbouwde stadsboerderij is in juni feestelijk in gebruik genomen. In de begroting was uitgegaan van oplevering in 2021, wat betekent dat de kapitaallasten van € 74.000 in 2022 kunnen vrijvallen (eenmalig voordeel).
o    Door de latere heropening en door het ontbreken van een exploitant vallen de lasten en baten van de horeca fors lager uit. Dit geeft een nadeel van € 65.000.  
o    Er is een kwartiermaker aangenomen om een geschikte exploitant uit de sociaal maatschappelijke omgeving voor de horecafunctie te vinden. Gevolg van het niet hebben van een exploitant uit de sociaal maatschappelijke omgeving is dat de gemeente een subsidie hiervoor misloopt. De kosten van de kwartiermaker i.c.m. het mislopen van de subsidie leidt tot een nadeel van € 70.000. 
•    Het Buitenbeest:
o    Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft het riet verwijderd dat als natuurlijke afscheiding in het water staat om het speeldeel van de stads- en speelboerderij Het Buitenbeest. Dit vanwege werkzaamheden voor verbetering van de waterkwaliteit. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente een hek langs het water geplaatst, wat leidt tot een nadeel van € 31.000.
•    Hogere energielasten:
o    De energiekosten stijgen fors. Voor de stadsboerderijen leidt dit tot een nadeel van € 32.000.

3. Tegemoetkoming exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden
Specifiek voor ijsbanen en zwembaden heeft het Ministerie van VWS een Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden in het leven geroepen. Het doel hiervan is om ijsbanen en zwembaden financieel te compenseren voor de exploitatietekorten over november 2021 tot en met januari 2022 zodat ze ‘break-even’ spelen. De gemeente vraagt de vergoeding aan bij het rijk en verstrekt zelf de bijdrage aan de instelling. Er is voor een bedrag van € 219.000 (afgerond) aan steun aangevraagd. De gemeente heeft voor ditzelfde bedrag een aanvraag bij het rijk ingediend. Zowel de lasten als de baten laten een afwijking van € 219.000 zien. Per saldo is de afwijking budgettair neutraal.

4. Motie Instandhouding Biebs op school
Bij het voorjaarsdebat is motie 27 'Instandhouding Biebs op school' aangenomen. De raad heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld en deze wordt via TB2 verwerkt als technische wijziging (deze is niet meegenomen in de telling van de afwijkingen). Dit bedrag is bedoeld voor het concept de bibliotheek op school, zodat in ieder geval de bestaande biebs op school onderhouden kunnen worden.

5. Extra personele inzet Nationaal Programma Onderwijs
Binnen het programma Vrije tijd zijn tijdelijke extra middelen opgenomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen worden ingezet voor het terugdringen van corona achterstanden. Op het gebied van sport vinden tijdelijk extra activiteiten en inzet plaats van combinatiefunctionarissen gericht op sportactiviteiten op en rondom (speciaal) onderwijs. Aanvullend zijn middelen beschikbaar gesteld voor natuur- en milieueducatie op scholen en de Stadsboerderij. Tot slot zijn middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een tweetal coördinatoren die binnen- en buitenschoolse activiteiten in de vrije tijdssector inzichtelijk en zichtbaar maken voor gebruikers (docenten, ouders en jeugd). De hogere lasten en baten voor 2022 bedragen € 127.000.

6. Sportakkoord 2022
Het rijk heeft de maximale bijdrage voor het Sportakkoord voor het jaar 2022 met € 53.000 opgehoogd. Het betreft geoormerkte middelen die aan sport uitgegeven moeten worden. De middelen komen ten goede aan de stad. De baten en lasten in de begroting zullen met € 53.000 stijgen.

7. Evenementenbudget
Als gevolg van het niet doorgaan van een groot aantal evenementen in de afgelopen 2  jaren door COVID19 zijn meer aanvragen van de organisatoren gehonoreerd. Vervolgens zijn de organisatiekosten aanzienlijk gestegen en hiervoor is ook compensatie verstrekt. Vervolgens zijn ook garantie uitkeringen verstrekt om het doorgaan van een aantal grote evenementen te kunnen garanderen.

8. Budget Grand Depart (start Tour de France)
Bij raadsbesluit van 21 februari 2022 (2022-006037) is in het kader van City Marketing een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld om aansluiting te vinden bij de start van de Tour de France in Rotterdam in 2024 of 2025. Voor 2022 is als voorbereidingskosten met een bedrag van € 60.000 rekening gehouden. Het bid voor 2024 van Rotterdam is niet gehonoreerd maar voor 2025 is de stad nog in de race.  Dit jaar zullen daarom geen kosten worden gemaakt en ook de bijdrage uit de reserve Zoetermeer zal niet plaatsvinden.

9. Noodsteun programma 4
Instellingen binnen de sector kunst en cultuur kunnen ook in 2022 coronasteun aanvragen. Conform afspraak wordt de raad via het tussenbericht geïnformeerd over de verwachte kosten van de ondersteuningsmaatregelen corona. Per ultimo augustus is voor een bedrag van € 384.000 aan noodsteun/huurkorting verstrekt. Voor de rest van het jaar wordt een verder beroep verwacht van € 275.000.  Daarmee komen de verwachte lasten uit op € 659.000.