Programma 5. Veiligheid

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen

Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB2'22 Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 5.3 Handhavingsjuristen -300.000 Nadeel Eenmalig
2 5.2

Coronatoegangsbewijzen

 

150.000

-150.000

Voordeel

Nadeel

Eenmalig

Eenmalig

Saldo      
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
           
Saldo      
Saldo programma 5 -300.000 Nadeel  

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Handhavingsjuristen
Mede als gevolg van Corona blijft het aantal taken van de handhavingsjuristen hoog, zoals de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Coronawet) en het vertalen van de die landelijke regels naar de Zoetermeerse (en regionale) context. Dus hoe gaan we in onze regio om met (grote)evenementen en zorgen we ervoor dat deze veilig kunnen verlopen. Daarnaast is al enkele jaren sprake van een autonome toename van de werkzaamheden binnen dit werkdomein, onder meer door toegenomen bestuurlijke rapportages ten aanzien van hennepteelt. Het verwachte nadeel is € 300.000.

2. Coronatoegangsbewijzen
Het kabinet heeft ook voor het jaar 2022 geld aan de gemeenten ter beschikking gesteld ter dekking van de kosten voor de controle op de coronatoegangsbewijzen (c.t.b.) met name in horecabedrijven, bij sportverenigingen en in culturele instellingen. Het kabinet stelt, net als in 2021, een vergoeding in de vorm van een specifieke uitkering beschikbaar. De subsidie kan in de praktijk alleen worden verstrekt voor activiteiten die plaatsvonden vanaf 26 januari 2022 (einde avondlockdown) tot en met 24 februari 2022 (afschaffing van de c.t.b.-controleplicht). Het maximale bedrag dat aan de gemeente Zoetermeer kan worden verstrekt is € 478.664. Inmiddels is door het opheffen van de COVID-19 maatregelen duidelijk dat de kosten van de controle van het c.t.b. lager uitvallen dan eerder verwacht. Bij het 1e Tussenbericht werd rekening gehouden met € 200.000 aan kosten. Nu wordt rekening gehouden met € 50.000 aan kosten en een net zo hoog bedrag aan rijksvergoeding. Indien deze declarabele kosten hoger of lager uitvallen geldt dat net zo zeer voor de rijksvergoeding. Voor deze COVID-19 gerelateerde kosten en inkomsten is geen rekening gehouden in de huidige budgetten aan de lasten en batenkant van de begroting.