Programmaoverstijgende onderwerpen

Risico's en gevolgen weerstandscapaciteit

Terug naar navigatie - Risico's en gevolgen weerstandscapaciteit

Samenwerkingsverband ondersteuning en begeleiding Wmo
De gemeente is op onderdelen met inZet in overleg over de formulering en toepassing van de contractuele voorwaarden van de aanbesteding van de ondersteuning en begeleiding Wmo. Mogelijk heeft de uitkomst van dit overleg in de toekomst weerslag op het contractvolume.

BTW-kosten 2019 Netwerk Zoetermeer
In 2020 is een BTW-kwestie ontstaan over de verstrekte subsidie voor het jaar 2019 aan Netwerk Zoetermeer (NZ), voorheen Floravontuur. Naar aanleiding hiervan heeft het college begin juli 2021 besloten om over het jaar 2019 aan NZ alsnog BTW over het subsidievoorschot te verstrekken en deze BTW (€ 108.000) vervolgens op te nemen in de aangifte bij het BTW Compensatiefonds (BCF). Op deze wijze kan NZ haar jaarstukken 2019 afsluiten en haar eigen fiscale verplichtingen voor dit jaar nakomen. NZ zal vervolgens bezwaar maken. Dat dwingt de Belastingdienst tot een concreet antwoord op deze kwestie, waardoor voor alle partijen duidelijkheid ontstaat

Indien uit de definitieve reactie van de Belastingdienst (dus na bezwaar en beroep) zou blijken dat de door de gemeente betaalde BTW, tegen onze verwachting in, niet verhaalbaar is op het BCF dan ontstaat voor de gemeente een incidentele kostenpost. Voor de budgettaire gevolgen en dekking van deze kosten, en de mogelijke gevolgen voor de jaren 2020 en 2021, zal een afzonderlijk voorstel aan het college voorgelegd worden waarbij de mogelijkheden tot dekking uit het evenementenbudget (als vertrekpunt) of begrotingssaldo (als uitzondering) zal worden betrokken.

Het risico van het niet kunnen verhalen van deze BTW op het BCF is maximaal 25%.

Verhoging premie Werkhervattingskas
Voor het dekken van het risico op Ziekte en arbeidsongeschiktheid betaalt de gemeente Zoetermeer WHK-premie aan het UWV. Als gevolg van het verplichte formeel werkgeverschap van de WSW door de oprichting van de Binnenbaan verwachten we mogelijk een structurele verhoging van de WHK premie, waarvan de extra werkgeverslasten worden ingeschat op € 135.000. Een oplossingsrichting is een gesplitste sectoraansluiting. Over deze mogelijkheid zijn wij in gesprek met de belastingdienst. In 2021 en 2022 wordt het risico ingeschat op 50%.

Personeel

Terug naar navigatie - Personeel

Inhuur derden

De totale verwacht lasten voor inhuur derden voor 2021 worden ingeschat op € 17,1 mln. In 2020 bedroegen de uitgaven aan inhuur derden € 18,4 mln.

Bij de jaarrekening 2021 zal een toelichting en analyse op de inhuur derden worden gegeven.

Rechtmatigheid

Terug naar navigatie - Rechtmatigheid

Bij de jaarrekening 2020 zijn er op het gebied van rechtmatigheid door de accountant twee niet gecorrigeerde fouten opgenomen. Deze twee fouten werken daarom door in het controlejaar 2021 en tellen dus mee in de rechtmatigheid.

De eerste fout heeft betrekking op de grondexploitatie Palenstein: daar is rekening gehouden met de eventuele financiële gevolgen van een aantal nog lopende risico’s. Wij hebben deze risico's voor een bedrag van van € 1,7 mln. opgenomen. De accountant heeft de manier waarop deze in de grondexploitatie zijn verantwoord beoordeeld en een bedrag van € 600.431 als fout opgenomen omdat daar naar hun oordeel onvoldoende controle informatie beschikbaar voor was. We gaan met de nieuwe accountant (PSA) in gesprek om te bezien of deze fout inderdaad zijn doorwerking moet hebben in 2021. 

De tweede fout betreft een bedrag van € 879.350 m.b.t. de TOZO regeling. Dit betrof een fout in de overlopende passiva”