Programma 7. Inrichting van de stad

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB '21 Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 7.2 Gemeentelijke eigendommen 300.000 Voordeel Eenmalig
2 7.2 Schaalsprong

375.000

375.000

Voordeel

Nadeel

Eenmalig

Eenmalig

3 7.2 Gemeentelijke inzet versnelling 700 woningen/ Nieuwe Initiatieven

500.000

500.000

Voordeel

Nadeel

Meerjarig

Meerjarig

4 7.2 Visie van Tuyllpark en Vernedepark/Paltelnaan en omgeving

135.000

135.000

Voordeel

Nadeel

Eenmalig

Eenmalig

5 7.5 Personeel-langdurig ziekte- boventalligen. 475.000 Nadeel Eenmalig
6 7.5 Personeel- dekking salarissen- bijdrage verkooptarieven  150.000 Nadeel  Eenmalig
Saldo 325.000 Nadeel  
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
7 7.5 Personeel-dekking salarissen- verlies productieve uren 75.000 Nadeel Eenmalig
Saldo 75.000 Nadeel  
Saldo programma 7 400.000 Nadeel  

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Gemeentelijke eigendommen
De gemeente heeft grond in haar bezit en voor de exploitatie (regulier beheer, advisering en begeleiding verkopen) is in de Programmabegroting een budget opgenomen van ca. € 0,8 mln. aan uitgaven en ongeveer €1,9 mln. aan inkomsten. In 2021 zijn extra inkomsten gerealiseerd vanwege incidentele grondverkopen en lagere inkomsten uit huren en pachten van in totaal € 300.000. Incidentele verkopen begroten we gezien het onvoorspelbare karakter niet. Wanneer ze zich voordoen en de omvang is groter dan € 100.000 nemen we dit op in de Tussenberichten.


2. Schaalsprong
De raad heeft met raadsbesluit 0637519222-geamendeerd ‘Beschikbaar stellen budgetten Schaalsprong 2020 en 2021’ verschillende budgetten beschikbaar gesteld. In 2021 is een afwijking van ongeveer
€ 375.000. Tegenover de lagere kosten staat een even hoge lagere onttrekking uit het RIF. De onderbesteding is als het volgt ontstaan:

  • Wijkaanpak Meerzicht ad € 100.000
    Voor de wijkaanpak Meerzicht is inclusief herfasering een budget van € 580.000 beschikbaar. Bij de raming voor de uitgaven was ook rekening gehouden met kleinschalige activiteiten en aanpassingen in de openbare ruimte. Het voorziene programma kan door de voortdurende COVID-19 crisis niet volledig worden uitgevoerd. Door de crisis was het voor een langere tijd niet mogelijk om op de juiste manier in contact te komen met bewoners. Daardoor zijn kleinschalige activiteiten en gesprekken tot aanpassingen in de openbare ruimte nog niet allemaal tot stand gekomen. Het programma van de kleinschalige projecten pakken we de tweede helft van 2021 op en ronden we in 2022 af.
  • Regie, voorbereiding en samenhang/investeringsagenda ad € 185.000
    Voor de regie, voorbereiding en samenhang en het opmaken van een investeringsagenda is in totaal € 329.000 beschikbaar. Gezien de samenhang met de visie Zoetermeer 2040 is het karakter van de inzet veranderd en is de voorziene afschaling voor de komende jaren eerder ingezet. Hierdoor is één begrote fte gedurende het jaar niet bezet geweest, waardoor er een voordeel is ontstaan van € 85.000. Daarnaast is de voorbereiding op het opmaken van een investeringsagenda in afwachting van de uitwerking van Zoetermeer 2040 opgeschort. Dit levert een voordeel op van € 100.000. 
  • Relatienetwerk/investeren in stad ad € 90.000
    Voor Relatienetwerk/investeren in stad is inclusief herfasering een budget verstrekt van € 222.000. Het was de planning hiervoor externe bijeenkomsten te organiseren om marktpartijen te interesseren (o.a. waaronder een grootschalige op de Provada). Vanwege COVID-19 was het niet mogelijk om in 2021 grote externe bijeenkomsten te organiseren. De Provada is verplaatst van juni naar het najaar en zal kleinschaliger plaatsvinden. Dit levert een voordeel op van ca. € 90.000. We proberen in 2022 wel een grootschalige bijeenkomst op de Provada te organiseren.

3. Gemeentelijke inzet versnelling 700 woningen/ Nieuwe Initiatieven
Met raadsbesluit 0637519222-geamendeerd ‘Beschikbaar stellen budgetten Schaalsprong 2020 en 2021’ is voor 2021 € 550.000 beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke inzet voor de uitvoering woningbouwagenda (versnelling 700 woningen) en € 250.000 voor het in gang zetten van nieuwe initiatieven. Daarnaast is € 211.000 voor de woningbouwversnelling geherfaseerd vanuit 2020, zodat in totaal € 1.011.000 beschikbaar is.

Het meer gestructureerd werken met projectopdrachten met afzonderlijke interne budgetten voor de initiatieffase heeft zijn vruchten afgeworpen en veel initiatieven zijn inmiddels in gang gezet en in een volgende fase gebracht. Leerpunt is dat er ingewikkelde dossiers zijn, dat niet ieder project even snel in de volgende fase kan worden gezet en dat ook niet alle kosten altijd kunnen worden verhaald. Dit leidt binnen het budget tot hogere kosten per project dan was voorzien of dat faciliterend grondbeleid projecten (projecten die al in de volgende fase zijn gebracht) deels verlies leiden. Verliesgevende faciliterend grondbeleid projecten worden gedekt vanuit het resultaat grondbeleid. Bij analyse achteraf bezien is één van de conclusies dat de initiatiefase beter uitgewerkt had moeten worden. De ingewikkeldheid van dossiers houdt ook in dat de mensen die zich met deze projecten bezig houden daar langer mee bezig zijn en dat er minder nieuwe projecten kunnen worden opgepakt. Dit maakt dat het van te voren bedachte aantal in de initiatieffase te brengen projecten niet gehaald wordt.

Een andere ontwikkeling is dat projecten tegen de lat worden gehouden van Zoetermeer 2040 of in afwachting zijn van een inbreng in de programmeertafel. Daardoor is de besluitvorming wel beter, maar vertraagt dit in eerste instantie wel. Tot slot is er druk op de arbeidsmarkt waarbij het aantrekken van gespecialiseerde vakdisciplines in de huidige arbeidsmarkt lastig is. Op de korte termijn betekent dit dat er vaker dan gewenst gewerkt moet worden met inhuurkrachten, dat er gedurende een projectfase daardoor wisselingen zijn en dat projecten niet altijd tijdig en volledig bemenst zijn. Het resultaat hiervan is, los van het feit dat dit ook kostenverhogend is, dat ook niet altijd de gewenste vaart kan worden gemaakt die van tevoren was bedacht.

De combinatie van de voornoemde factoren maakt dat er minder projecten kunnen worden opgepakt dan is voorzien. Hierdoor kan het beschikbaar gestelde budget niet volledig worden benut. De verwachting is dat dit ook de komende drie jaar het geval  is. Dit geeft aanleiding tot een bijstelling van de reservering in de Rif voor de komende jaren van nu € 800.000 naar € 500.000. Een andere bijstelling is dat bij het in behandeling nemen van nieuwe initiatieven goed wordt afgewogen of het nu in gang brengen van het initiatief ook gezien de beschikbare capaciteit en de daarbij te realiseren output op dit moment wenselijk is. Hiermee ontstaat vooraf een duidelijker afweging of een project doorgang moet vinden of niet.

Voor 2021 wordt er op deze budgetten een onderbesteding van € 500.000 verwacht. Hier staat een nadeel wegens lagere onttrekking aan de RIF tegenover.

4. Visie van Tuyllpark en Vernedepark/Paltelnaan en omgeving
In de programmabegroting is voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het van Tuyllpark en de gebieden er omheen (€ 160.000) en de Paltelaan en Vernedepark en omgeving (€ 75.000) in totaal € 235.000 beschikbaar. Het doel voor beide gebieden is te komen tot een integrale visie per gebied, waarmee ontwikkelingen in samenhang kunnen worden bezien en afgewogen met het oog op een passende ruimtelijke invulling van de locaties. De totstandkoming van een visie voor het Van Tuyllpark en het Plan voor de Plas van Poot heeft meer voorbereidingstijd gevraagd dan eerder ingeschat waardoor de daadwerkelijke uitvoering later is opgestart. In 2021 is gestart met het opstellen van een projectplan, is een gebiedsanalyse gemaakt en is inzichtelijk gemaakt wat de eisen, wensen, ambities en ontwikkelingen van zowel de gemeente als van de bewoners en andere belanghebbenden zijn. In de volgende fase zullen varianten worden ontwikkeld welke op haalbaarheid zullen worden getoetst en zal een participatietraject worden gehouden waarna de resultaten hiervan zullen worden verwerkt. De verschillende werkzaamheden resulteren in een gebiedsvisie. De verwachting is dat beide gebiedsvisies medio 2022 gereed zijn. Dit geeft voor 2021 een voordeel van € 135.000. Hier staat een even hoog nadeel wegens een bijdrage van de Rif tegenover. 

5. Personeel-langdurige ziekte en boventalligen
In de Programmabegroting is een budget van in totaal € 14 mln. opgenomen voor de salarissen van het (vaste) personeel dat invulling geeft aan de inrichting van de stad. Door de aanwezigheid van boventalligen en vanwege ziekteverzuim wordt ingeschat dat er een nadeel optreedt van € 475.000. Boventalligen worden zo goed mogelijk ingezet en er wordt bezien of deze elders geplaatst kunnen worden.   

6. Personeel- dekking salarissen- bijdrage verkooptarieven
De vastgoedprojecten/investeringen worden, indien interne medewerkers hieraan werken, belast met commerciële verkooptarieven van deze interne medewerkers. Het verschil tussen deze commerciële verkooptarieven en de salarissen van deze interne medewerkers is begroot op programma 7 als 'positief resultaat' en bedraagt € 600.000. Doordat een aantal vacatures niet zijn ingevuld kan dit positief resultaat voor € 150.000 niet gerealiseerd worden.

7. Personeel-dekking salarissen-verlies productieve uren
Door COVID-19 moest het personeel als gevolg van de corona-crisis en de daarbij uitgeroepen landelijke lock down noodgedwongen thuiswerken is een verlies aan productieve uren ontstaan. Het personeel dat werkzaam is voor programma 7 de inrichting van de stad wordt voor een belangrijk deel gedekt vanuit projecten met daarbij behorende incidentele budgetten. Dat houdt in dat bij een verminderende productiviteit geen financiële ruimte ontstaat om dit dekkingsverlies te dekken. Dit in tegenstelling tot het personeel dat werkt vanuit reguliere exploitatiebudgetten. De prognose van het verlies voor 2021 wordt ingeschat op € 50.000 tot € 100.00. De omvang van het werkelijke verlies aan productiviteit is afhankelijk van het verdere verloop van de crisis.

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Terug naar navigatie - Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Bedrag Toelichting onderwerp
Onderschrijding voorziening groot onderhoud gebouwen 300

Door het 'on hold' zetten van werkzaamheden in relatie tot geplande duurzaamheidsinvesteringen bij het Stadstheater en Welkom2 zijn de uitgaven in 2021 lager dan geraamd.

Vertraging Fietsstroken Voorweg

180

94

Voor het aanbrengen van fietsstroken aan de Voorweg is met het programma mobiliteit 2019 een bedrag van € 188.000 beschikbaar gesteld met subsidie € 94.000. De uitvoering van dit project is in verband met noodzakelijke samenwerking met derden (Dunea) vertraagd tot 2023/24. Om de fietsveiligheid op de korte termijn te verbeteren is wel belijning aangebracht.  De uitgaven bedragen in totaal ca. € 8.000. Het uitstel is gecommuniceerd aan de bewoners. Door het uitstel zullen de kapitaallasten van ca. € 5.000 ook later ingaan. 
Vertraging Metropolitane fietsroute tussen Binnenweg en Industrieweg

320

245

Voor het aanleggen van de metropolitane fietsroute Bleiswijkseweg tussen Binnenweg en lndustrieweg is met het programma mobiliteit 2020 € 350.000 beschikbaar gesteld met subsidie van in totaal € 245.000.

De verwachte subsidie voor het fietspad Bleiswijkseweg is nog niet verleend. Deze subsidie heeft namelijk een relatie met de Metropolitane Fietsroute Rotterdam Zoetermeer, waarvoor eerst een samenwerkingsovereenkomst met gemeenten Rotterdam en Lansingerland moet worden aangegaan. Om deze reden zijn behoudens wat voorbereidingen totaal ca. € 30.000 nog geen uitgaven verricht. 

Met de MRDH is geborgd dat wanneer de overeenkomst is ondertekend door alle partijen, Zoetermeer met terugwerkende kracht nog 70% subsidie op dit deel van de route krijgt. De planbeoordeling van de MRDH, die ten grondslag ligt aan de subsidieverlening, is in concept gereed en toegezonden. De beschikking kan echter pas volgen, wanneer de samenwerkingsovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Momenteel vinden er echter nog gesprekken plaats tussen GR Bleizo en provincie Zuid-Holland over een ander onderdeel van de Metropolitane Fietsroute Rotterdam Zoetermeer, de hellingbaan bij het station Lansingerland-Zoetermeer. Door het uitstel gaan de kapitaallasten van ca. € 6.000 ook later in. 

Vertraging Maatregelen Actieplan Verkeersveiligheid

250

125

Voor het aanbrengen van maatregelen vanuit het programma mobiliteit 2020 is voor uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid € 250.000 met subsidie van € 125.000 beschikbaar gesteld. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de concrete maatregelen voortvloeien uit het actieplan verkeersveiligheid. Dit plan is nog niet gereed en wordt naar verwachting begin 2022 aan de raad voorgelegd. Bij dat plan wordt een meerjarig uitvoeringsprogramma gevoegd. Het vastgestelde plan dienst als basis voor onze subsidieaanvraag bij de Investeringsimpuls in 2022 en de maatregelen voeren we afzonderlijk op in toekomstige jaarschijven van de mobiliteitsvisie. Om deze reden zijn er nog geen uitgeven verricht en levert de uitvoering van deze jaarschijf vertraging op. Door het uitstel gaan de kapitaallasten van ca. € 7.000 ook later in. 
Overschrijding ontsluitingsweg Nutricia -/- 467 Voor de ontsluiting van Nutricia is een budget beschikbaar van € 2.450.000. Het project heeft vertraging opgelopen en er zijn kostenoverschrijdingen voorzien tot een bedrag van € 467.000. Over circa 20% van deze extra kosten is nog overleg gaande met derden, waardoor de budgetoverschrijding van € 467.000 lager kan uitvallen. Over de ontwikkelingen is op 15 juli een memo verstrekt. Indien de extra investering tot een financiële afwijking leidt van € 467.000, worden deze kosten in 50 jaar afgeschreven volgens de lineaire afschrijvingssystematiek. Over de hele levensduur bezien bedragen de jaarlijkse kosten in dat geval gemiddeld circa € 15.000.
Stationsgebied (Plintgebouw)

775

375

Voor de realisatie van het Plintgebouw is ca. € 11, 2 mln. beschikbaar met ca. € 5,9 mln. dekking vanuit subsidie. Voor de jaarschijf 2021 is € 1.025.000 begroot voor uitgaven en € 500.000 voor inkomsten wegens subsidie. De voorbereiding en aanbesteding van de diensten nemen meer tijd in beslag dan verwacht, waardoor het project later start. Naar verwachting blijven de kosten voor 2021 beperkt tot € 250.000. Dit geeft voor 2021 een voordeel van € 775.000. Daarnaast wordt de uitvoering verschoven als gevolg van een update van de planning in relatie met het bestemmingsplan aangepast waardoor de oplevering in 2024 plaatsvindt in de plaats van 2023. Dit betekent dat er een afwijking in de jaarschijven ontstaat en de kapitaal- en onderhoudslasten van 2024 ad € 438.000 een jaar later ingaan. De dekking van de exploitatiekosten van het Plintgebouw maakt onderdeel uit van de businesscase Entree. In de businesscase Entree zijn ter dekking ook stortingen en onttrekkingen van het Rif opgenomen. Voor 2024 was een onttrekking van het Rif voorzien van ca. € 250.000 voorzien. Door het later ingaan van de exploitatielasten wordt dit een storting van € 188.000.

De jaarschijven van de investering lopen volgens de nieuwe planning als volgt:
                       Oud                                           Nieuw
2021:   € 1.025.200          naar        €    250.000
2022:   € 6.283.576          naar        € 2.000.000
2023:   € 3.935.098          naar        € 5.500.000
2024:   €               0          naar        € 3.493.874

Entree 2.301 Voor de realisatie van de Entree is in totaal ca. € 79,2 mln. beschikbaar. Voor de jaarschijf 2021  is dit ca. € 4,3 mln. Naar verwachting is het budget voor fysieke ingrepen van ca. € 2,3 mln. (o.a. voor de Stationssingel) in afwachting van de ondertekening van de anterieure overeenkomsten nog niet  aangesproken. De ondertekening wordt in het 3e kwartaal 2021 verwacht. Na ondertekening starten de (verdere) voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering in de openbare ruimte.