Programma Overzicht Overhead

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen

 

Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB '21 Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1   Flankerend beleid 250.000 Voordeel Eenmalig
2   Personeelskosten Vastgoed 250.000 Nadeel Eenmalig
3   Reiskosten woon-werkverkeer 250.000 Voordeel Eenmalig
4   Personeelskosten Communicatie 250.000 Nadeel Eenmalig
5   Verbetermaatregelen raad- en commissiezaal (motie) 100.000 Voordeel Eenmalig
6   Citymarketing 200.000 Voordeel Eenmalig
Saldo 300.000 Voordeel  
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
7   Kosten corona 'archief-hotspot', mobiel dataverbruik en gesprekskosten 150.000 Nadeel  
Saldo 150.000 Nadeel  
Saldo overzicht Overhead 150.0000 Voordeel  

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Flankerend beleid
Voor het invullen en uitvoeren van de maatregelen van flankerend (personeels) beleid, als gevolg van het traject ‘ombuigen en vernieuwen’, is in 2021 € 846.000 aan budget beschikbaar, waarvan € 346.000 is overgeheveld vanuit 2020. De verwachte onderschrijding is € 250.000. De (personele) gevolgen van de maatregelen worden deels later, in 2022 en 2023, verwacht. De uitgaven flankerend beleid voor het realiseren van de structurele efficiëntietaakstelling hebben betrekking op personeels- en -organisatieniveau, te denken valt aan opleidingskosten, frictiekosten (tijdelijke salariskosten) en kosten voor het doorvoeren van procesverbeteringen.

2. Personeelskosten Vastgoed
De salariskosten zijn € 250.000 hoger onder andere door verschillen tussen de functionele schaalindeling en het feitelijke salaris en door loonkosten boven de sterkte.

3. Reiskosten woon-werkverkeer
Het kabinetsadvies om gedurende de coronacrisis zoveel als mogelijk thuis te werken, blijft langer van toepassing dan verwacht. Als gevolg hiervan wordt een aanvullend voordeel verwacht op de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van € 250.000 ten opzichte van in het eerste tussenbericht gemelde voordeel van € 250.000. Het budget is € 800.000. De verwachte uitgaven zijn slechts € 300.000 vanwege het beperkte woon-werkverkeer. 

4. Personeelskosten Communicatie 
Er worden extra personele/inhuur kosten gemaakt op het gebied van communicatie vanwege het invullen van ontstane vacatureruimte, door vervanging in het kader van ziekteverzuim en door hoge werkdruk vanwege Covid19.

5. Uitgewerkt plan verbetermaatregelen raad- en commissiezaal
We geven uitvoering aan de motie 2106-51. Het budget van € 100.000 voor het afronden van een ontwerp aanpassing raadzaal wordt niet ter beschikking gesteld. 

6. Citymarketing
Voor het programma Citymarketing is voor deze collegeperiode van 4 jaar totaal € 700.000 beschikbaar gesteld. De projecten voor dit jaar zullen deels doorlopen naar volgend jaar zoals is vastgelegd in de uitvoeringsagenda ‘Strategisch canvas citymarketing 2021-2025’. Voor 2022 ligt de nadruk van de werkzaamheden van Bureau Citymarketing Zoetermeer (BCMZ) op de verdere versterking van het citybrand en het aantrekken en activeren van (interne en externe) partners om gezamenlijk stadsbrede activiteiten, evenementen en campagnes te organiseren.
Van het beschikbare budget 2021 resteert aan het eind van het jaar naar verwachting nog bedrag van € 200.000. Hiervoor wordt een voorstel tot budgetoverheveling opgesteld. Deze wordt voorgelegd bij het voorstel rond de bestemming van het rekeningresultaat 2021.

7. Kosten corona ‘archief-hotspot’, mobiel dataverbruik en  gesprekskosten
Door het thuiswerken stijgen de kosten van mobiele datagebruik en gesprekskosten met ongeveer € 30.000. Daarnaast is extra personeel ingehuurd bij de servicedesk om de werkdruk op te vangen en voor werkzaamheden in het kader van de corona ‘archief-hotspot’. De kosten voor deze inhuur bedragen circa € 120.000. Het totale nadeel komt hiermee uit op € 150.000.

Technische begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Technische begrotingswijzigingen

College/Raad Toelichting
Raad In het traject Ombuigen en Vernieuwen is een via efficiencyverbetering te bereiken besparingsopgave opgenomen van € 1,5 mln., oplopend van € 357.000 in 2021 tot ruim € 1,5 mln. vanaf 2023. Bij het Tweede Tussenbericht is de gehele taakstelling voor 2021 ingevuld via maatregelen om het werk efficiënter uit te voeren. De taakstelling voor 2022 en verder wordt verwerkt bij de Programmabegroting 2022-2025. In 2022 is ongeveer de helft van de € 1,5 mln. concreet ingevuld via efficiënter werken, oplopend tot ca. € 1,2 mln. in 2025. De resterende taakstelling wordt later van concrete maatregelen voorzien.