Programma 4. Vrije tijd

Beleidsmatige afwijkingen

Terug naar navigatie - Beleidsmatige afwijkingen

In verband met de coronacrisis hebben de meeste culturele instellingen slechts ten dele kunnen voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in de subsidiebeschikking. Het college heeft besloten daarmee coulant om te gaan. Bij het vaststellen van de jaarlijkse subsidies is en wordt hiermee daarom rekening gehouden. Hierbij wordt de directe relatie tussen de coronacrisis en de niet behaalde prestaties wel getoetst.

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen
Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB '21 Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 4.1 Bezuiniging bibliotheek  250.000 Voordeel Eenmalig
2 4.1

Latere oplevering verbouwing Balijhoeve 

Lagere inkomsten vertraging verbouwing Balijhoeve

100.000

84.000

Voordeel

Nadeel

Eenmalig

Eenmalig

3 4.1 Wijkvestiging bibliotheek Rokkeveen 200.000 Voordeel Eenmalig
4 4.1 Budget CASA 150.000 Voordeel Eenmalig
5 4.2

Compensatie exploitatietekorten ijsbaan en zwembaden

Specifieke rijksuitkering voor ijsbanen en zwembaden

576.000

576.000

Nadeel

Voordeel

Eenmalig

Eenmalig

Saldo 616.000 Voordeel  
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
6 4.1 Noodsteun programma 4 1.099.000 Nadeel Eenmalig
Saldo 1.099.000 Nadeel  
Saldo programma 4 483.000 Nadeel  

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Bezuiniging bibliotheek
De bezuiniging op de bibliotheek wordt anders ingevuld. De bibliotheken aan de Nathaliegang en het Oosterheemplein worden niet gesloten. Hierdoor vindt de extra afschrijving ook niet plaats.

2. Latere opleveren verbouwing Balijhoeve
De verbouwing van de Balijhoeve wordt medio 2022 afgerond. In het raadsvoorstel was uitgegaan van 2021 en hierdoor vallen de lasten voor dit jaar (afschrijvingskosten en inkoopkosten horeca) € 100.000 lager uit en de baten (opbrengsten uit horeca en bijdrage derden) € 84.000 lager.

3. Wijkvestiging bibliotheek Rokkeveen
In de wijk Rokkeveen wordt in 2021 de wijkvestiging van de bibliotheek opengehouden en omgebouwd om daarmee de mogelijkheid open te houden deze vestiging in de toekomst om te vormen tot Huis van de Wijk. Dit mede op verzoek van de raad (motie 2006-32A) Om dit te realiseren is een eenmalige investering van € 200.000 benodigd. Een deel hiervan kan gedekt worden uit het niet realiseren van dBos in Rokkeveen, zijnde € 80.000. De overige € 120.000 is in de perspectiefnota eenmalig door de raad beschikbaar gesteld. De voorgenomen verbouwing vindt echter in 2022 plaats, omdat er eerst afspraken gemaakt moeten worden met beoogde partners over het programma van eisen en de organisatorische voorwaarden. Het budget is daarom niet in 2021 nodig en zal via een voorstel tot budgetoverheveling overgeheveld worden naar 2022.

4. Budget CASA
Om een eventueel vertrek van CASA en de daaruit volgende derving van huurinkomsten door Cultuurpodium Boerderij te kunnen compenseren is structureel een budget van € 150.000 gereserveerd. Er wordt in 2021 geen besluit genomen over de eventuele verhuizing van CASA, waardoor dit budget in 2021 niet nodig is.

5. Tegemoetkoming exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden
Specifiek voor ijsbanen en zwembaden heeft het Ministerie van VWS een Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden in het leven geroepen. Het doel hiervan is om ijsbanen en zwembaden financieel te compenseren voor de exploitatietekorten over 2020 zodat ze ‘break-even’ spelen. De gemeente vraagt de vergoeding aan bij het rijk en verstrekt zelf de bijdrage aan de instelling. Er is voor een bedrag van € 576.000 (afgerond) aan steun aangevraagd. De gemeente heeft voor ditzelfde bedrag een aanvraag bij het rijk ingediend. Zowel de lasten als de baten laten een afwijking van € 576.000 zien. De aanvraag voor kwartaal 1 en 2 van 2021 is inmiddels opengesteld.

6. Noodsteun programma 4
Instellingen binnen de sector kunst en cultuur kunnen in 2021 coronasteun aanvragen. Conform afspraak wordt de raad via het tussenbericht geïnformeerd over de verwachte kosten van de ondersteuningsmaatregelen corona. Per ultimo augustus is voor een bedrag van € 565.000 aan noodsteun / huurkorting verstrekt. Voor de rest van het jaar wordt een verder beroep verwacht van € 775.000.  Daarmee komen de verwachte lasten uit op € 1,34 mln. In het eerste tussenbericht is reeds een melding gedaan van € 242.000. Ten opzichte van het eerste tussenbericht is de stijging € 1,09 mln.

Technische begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Technische begrotingswijzigingen

College/Raad Toelichting
Raad

Renovaties beeldende kunstwerken
Er zijn meer renovaties uitgevoerd aan beeldende kunstwerken dan vooraf begroot. Bij renovaties gaat het om buitengewone, eenmalige werkzaamheden, die niet onder het reguliere onderhoud vallen. Dit jaar is onder meer de lichtmast aan de Europaweg verduurzaamd (met LED-licht), wordt het Speelspoor in de Dorpsstraat opgeknapt en komen de verdwenen wolkjes van het Gedachtenpad in het Wilhelminapark terug. Hiermee is een bedrag van € 38.000 gemoeid. Dekking van deze hogere lasten vindt plaats vanuit de reserve ‘Beeldende kunst in de openbare ruimte’.