Programma 5. Veiligheid

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen
Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB '21 Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 5.3 Veiligheidsregio Haaglanden functioneel leeftijdsontslag (FLO) 165.000 Nadeel Meerjarig
2 5.3 Apv-vergunningverlening 100.000 Nadeel Eenamlig
Saldo 265.000 Nadeel  
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
3 5.3 Handhavingsjuristen 200.000 Nadeel Eenmalig
4 5.2 Team Handhaving 60.000 Nadeel Eenmalig
Saldo 260.000 Nadeel  
Saldo programma 5 525.000    

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Veiligheidsregio Haaglanden Functioneel Leeftijdsontslag
Een onderdeel van de deelnemersbijdrage van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Een inhoudelijk uitwerking van het FLO-akkoord betreft het versneld sparen. Het financiële effect betreft het naar voren halen van de uitgaven (versneld sparen) en de gevolgen van de netto-garantie. Bij het eerste tussenbericht was al een nadeel gemeld van € 504.000. Maar er is nu een nieuwe raming gemaakt op basis van de laatste inzichten. Hierbij is gebruik gemaakt van input van het Expertisebureau FLO van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het extra nadeel in 2021 bedraagt € 165.000, waardoor het totale nadeel uitkomt op € 669.000. Het verwachte nadeel van € 151.000 in 2022 is verwerkt in de Programmabegroting.

2. APV-vergunningverlening
Als gevolg van Corona zijn de werkzaamheden van de vergunningverleners toegenomen, zoals uitvoering geven aan de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Coronawet). Dit had en heeft grote impact op bijvoorbeeld horeca en evenementen. Daarnaast is op 1 juli dit jaar de Alcoholwet in werking getreden en zien we een autonome toename dat de complexiteit van de vergunningverlening toeneemt o.a. de Wet Bibob. Het verwachte nadeel is € 100.000.

3. Handhavingsjuristen
Als gevolg van Corona zijn de werkzaamheden van de handhavingsjuristen toegenomen, zoals de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Coronawet) en het vertalen van de die landelijke regels naar de Zoetemeerse (en regionale) context. Dus hoe gaan we in onze regio om met (grote)evenementen en zorgen we ervoor dat deze veilig kunnen verlopen. Daarnaast is sprake van een autonome toename van de werkzaamheden binnen dit werkdomein, onder meer door toegenomen bestuurlijke rapportages ten aanzien van hennepteelt. Het verwachte nadeel is € 200.000.

4. Team Handhaving
Team handhaving (boa's) heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de handhaving van de maatregelen COVID-19, met het oog op de volksgezondheid. Het team heeft overuren moeten maken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, de toename van de meldingen te behandelen en daarnaast de bewoners en ondernemers tijdig te woord gestaan bij vragen en onduidelijkheid. Dit resulteert in een nadeel in 2021 van € 60.000.

Technische begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Technische begrotingswijzigingen

 College/Raad Toelichting
Raad

Versterkingsgelden Radicalisering
De integrale aanpak van radicalisering en extremisme vraagt gemeentelijke inzet. Die inzet richt zich ook in 2021 vooral op de persoonsgerichte aanpak, kennisdeling en preventieve activiteiten waar onder het verhogen van de weerbaarheid van groepen die kwetsbaar zijn voor radicaliserende invloeden. Deze activiteiten passen binnen de kaders van de Versterkingsgelden die het Rijk voor de aanpak van radicalisering en extremisme beschikbaar stelt voor het ondersteunen van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme door onder andere het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland, het voorkomen van nieuwe aanwas en het tegengaan van radicalisering. De versterkingsgelden worden jaarlijks toegekend op basis van een aanvraag.
De kosten voor Zoetermeer bedragen in 2021 € 342.000. Hiervoor is door het Rijk een specifieke uitkering toegekend voor 2021 van € 342.000 vanuit de versterkingsgelden

Raad

Subsidie integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA)
De IPTA-werkwijze draagt bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving door te voorkomen dat kwetsbare jongeren zich ontwikkelen tot stelselmatige dader van high impact crimes door hen duurzaam naar school, werk of een andere vorm van dagbesteding te begeleiden. De kosten voor Zoetermeer bedragen in 2021 € 38.905. Hiervoor is door het Rijk een specifieke uitkering toegekend voor 2021 van € 38.905.