Programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (OAD)

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB '21 Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1   Opbrengst hondenbelasting 53.000 Nadeel Meerjarig
2   Aandelenuitgifte Stedin: 3%  111.000 Voordeel Meerjarig
3   Meicirculaire gemeentefonds 5.300.000 Voordeel Meerjarig
Saldo 5.358.000 Voordeel  
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
4   Rijksbijdrage Corona 2020 357.000 Voordeel Eenmalig
5   Corona lasten en baten overzicht 1.171.000 Nadeel Eenmalig
Saldo 814.000 Nadeel  
Saldo OAD 4.544.000 Voordeel  

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Opbrengst hondenbelasting
In de begroting is een opbrengst vanuit de hondenbelasting geraamd van € 570.000. Het aantal honden blijft achter bij het volume dat aan de raming in de begroting ten grondslag ligt. Er vindt nog een nadere analyse plaats van mogelijke factoren achter deze daling. Op voorhand wordt rekening gehouden met een structureel lagere opbrengst van € 53.000.

2. Aandelenuitgifte Stedin
In de raad van 31 mei 2021 jl. is besloten tot de inschrijving op de uitgifte van cumulatief preferente aandelen van Stedin Holding N.V. tot een maximumbedrag van € 9.350.000. Op basis van besluitvorming over de uitgifte en toewijzing van de aandelen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft Zoetermeer een bedrag van ruim € 8,9 mln. toegewezen gekregen.
Het verschil tussen de dividendopbrengst (van 3%) en de rentekosten van de kapitaalstorting zijn positief. In de raadsmemo van 14 juli 2021 wordt hier verder op ingezoomd.

3. Meicirculaire
In de meicirculaire 2021 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de middelen voor Jeugdzorg 2021 (raadsmemo gevolgen meicirculaire 2021 16 juni 2021). Dit leidt tot een bedrag van € 4 mln. extra in de algemene uitkering 2021. Daarnaast was sprake van een aanpassing van het accres, prijscompensatie en BTW-compensatiefonds.

4. Rijksbijdrage corona 2020
Vanwege corona hebben gemeenten minder inkomsten op sommige leges en heffingen en belastingen. Het Rijk heeft aan de hand van de begroting en de jaarrekening 2020 een nacalculatie gemaakt op de gederfde inkomsten van Zoetermeer. Zoetermeer ontvangt van het Rijk hier nog € 357.000 voor.

5. Corona lasten en baten overzicht
Op de inhoudelijke programma’s zijn voor verschillende onderwerpen afwijkingen op kosten/inkomsten gemeld als gevolg van corona. Het betreft de inschattingen ten opzichte van de situatie van het Eerste Tussenbericht. De verwachte extra lasten of minder inkomsten als gevolg van corona zijn in het eerste tussenbericht geschat op € 5,987 mln. Dit wordt nu naar beneden bijgesteld met € 1,171 mln. naar € 4,816 mln. 
De belangrijkste afwijkingen betreffen de lagere kosten van de TONK (programma 2) van € 2,54 mln. en het grotere nadeel op de parkeerinkomsten van € 0,5 mln. (programma 3). In bijgevoegde tabel  staat de volledige lijst opgenomen.

Voor de dekking van het bedrag van € 4,816 mln. wordt ofwel een tegemoetkoming van het rijk ontvangen of een beroep gedaan op het hiervoor in de begroting opgenomen budget. Bij de jaarrekening 2021 wordt de feitelijke stand van zaken opgemaakt.

* € 1.000
Prog Overzicht kosten corona TB2 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Overzicht coronakosten gemeld in TB2 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P1 Zoetermeerpas 250 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P1 Leenbijstand 270 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P1 Leenbijstand 85 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P1 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) 2.540 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P2 Omzetgarantie en meerkosten i.v.m. corona 220 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P3 Parkeren -500 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P4 Noodsteun programma 4 -226 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P4 Huurkorting tot en met augustus -98 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P4 Verwachte uitgaven Noodsteun en huurkorting laatste deel van het jaar -775 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P5 Handhavingsjuristen -200 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P5 Team Handhaving -60 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P6 Voorbereiding verkiezingen gemeenteraad 2022 -110 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
P7 Personeel, dekking salarissen -75 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Overhead Kosten corona, archiefhotspot, mobiel dataverbruik en gesprekskosten -150 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Melding coronakosten TB2 totaal 1.171 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Overzicht coronakosten gemeld in TB1 -5.987 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Saldo meldingen TB1 en TB2 -4.816 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
OAD Verwachte rijksbijdrage coronakosten 2021, TB1 5.987 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
OAD Verwachte rijksbijdrage coronakosten 2021, TB2 -1.171 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Saldo Verwachte rijksbijdrage 4.816 Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
*een negatief teken (-) betekent meer uitgaven of minder inkomsten, dus een nadeel.

Technische begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Technische begrotingswijzigingen

College/Raad Toelichting
Raad

Aanschaf preferente aandelen Stedin
In de raad van 31 mei 2021 jl. is besloten tot de inschrijving op de uitgifte van cumulatief preferente aandelen van Stedin Holding N.V. tot een maximumbedrag van € 9.350.000. Op basis van besluitvorming over de uitgifte en toewijzing van de aandelen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft Zoetermeer een bedrag van ruim € 8,9 mln. toegewezen gekregen. Het investeringsbudget van € 8,9 mln. moet nog technisch in de administratie worden verwerkt. 

Raad

Middelen van reserve Eneco naar Fonds Zoetermeer 2040
Op 28 juni heeft de raad besloten bij het “Raadsvoorstel Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Enecogelden” € 60 mln. over te hevelen van de reserve Enecogelden naar het Fonds Zoetermeer 2040. Bij dit besluit was geen begrotingswijziging opgenomen. Daarom formeel dit besluit bij het Tweede Tussenbericht.