Bijlage college producten, kosten en prestatie

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 ONDERWIJSHUISVESTING -17.199 -18.479 -17.382 -18.121 -16.115
480.01 LOKAAL ONDERWIJSBELEID -5.184 -3.761 -3.000 -3.000 -3.036
480.04 ONDERWIJSACHTERSTANDEN -9.582 -9.764 -9.764 -9.764 -9.764
480.07 LEERLINGENVERVOER -1.254 -1.278 -1.278 -1.278 -1.278
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) -33.219 -33.282 -31.425 -32.163 -30.193
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN -2.136 -2.085 -2.085 -2.084 -2.084
480.08 ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS -623 -635 -635 -635 -635
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE -237 -241 0 0 0
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) -2.996 -2.961 -2.720 -2.719 -2.719
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING -3.405 -2.321 -1.729 -1.729 -1.729
310.25 BEHEER WARENMARKTEN -301 -307 -307 -307 -307
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) -3.706 -2.628 -2.036 -2.036 -2.036
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING -364 -371 -330 -330 -330
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) -364 -371 -330 -330 -330
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE -2.474 -2.521 -2.521 -2.521 -2.392
610.01 PARTICIPATIE -13.298 -10.832 -10.859 -10.859 -10.859
611.03 WET SOCIALE WERKVOORZIENING -7.990 -7.911 -7.687 -7.213 -7.091
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) -23.762 -21.264 -21.067 -20.593 -20.342
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 HOOGWAARDIG HANDHAVEN -2.252 -2.296 -2.217 -2.217 -2.217
610.03 INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN -109.160 -111.716 -112.342 -111.795 -107.138
920.01 KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN -1.547 -1.583 -1.583 -1.583 -1.583
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) -112.960 -115.596 -116.143 -115.596 -110.938

Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
671.01 UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD -3.936 -4.104 -4.007 -4.007 -4.007
671.02 SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD -2.059 -2.098 -1.884 -1.884 -1.884
671.03 MAATWERK JEUGD -3.418 -3.597 -3.358 -3.324 -3.324
671.04 SPECIALISTISCHE JEUGDHULP -54.604 -56.541 -53.707 -51.574 -50.031
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) -64.017 -66.340 -62.955 -60.790 -59.246
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 WMO PREVENTIE -217 -236 -236 -236 -236
714.01 GEZONDHEIDSZORG -1.542 -1.631 -1.631 -1.631 -1.631
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) -1.759 -1.867 -1.867 -1.867 -1.867

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 AFVALINZAMELING -27.317 -29.296 -29.812 -29.815 -29.816
723.36 MILIEUBELEID -5.832 -8.411 -2.628 -579 -579
810.18 ALGEMEEN BEHEER 0 -100 -100 -100 0
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD -398 -406 -406 -406 -406
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) -33.547 -38.214 -32.946 -30.900 -30.801
Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)
810.18 ALGEMEEN BEHEER -2.910 -3.230 -2.261 -2.236 -2.236
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD -17.370 -17.903 -17.911 -17.926 -17.929
810.38 EXPLOITATIES -17.373 -17.294 -17.325 -16.343 -16.379
810.48 GROOT ONDERHOUD -8.062 -8.692 -8.675 -8.775 -9.375
922.33 ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER 140 143 143 143 143
Totaal Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2) -45.576 -46.976 -46.030 -45.137 -45.777

Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
530.02 EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES -9.510 -12.379 -11.966 -11.906 -11.932
540.03 CULTUUR -7.418 -7.436 -7.268 -7.268 -7.268
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE -551 -493 -413 -417 -417
560.38 NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN -2.268 -2.200 -2.221 -2.205 -2.215
630.02 WELZIJNSACCOMMODATIES -7.887 -7.326 -7.385 -7.514 -7.532
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) -27.634 -29.835 -29.253 -29.310 -29.363
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 EVENEMENTEN -845 -861 -739 -739 -739
530.04 VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING -1.619 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650
530.05 STRATEGISCH BELEID SPORT -362 -626 -206 -206 -206
540.03 CULTUUR -2.705 -2.755 -2.754 -2.754 -2.754
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE -126 -90 -90 -90 -90
541.16 MONUMENTENBELEID -257 -262 -262 -239 -239
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) -5.914 -6.245 -5.701 -5.678 -5.678

Programma 5 Veiligheid Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE -12 -12 -12 -12 -12
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) -12 -12 -12 -12 -12
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE -232 -236 -236 -236 -236
140.18 HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN -1.892 -1.929 -1.482 -1.482 -1.482
140.19 DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE -47 -48 -48 -48 -48
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -2.171 -2.214 -1.767 -1.767 -1.767
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN -492 -502 -502 -502 -502
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE -12.442 -11.687 -11.486 -11.590 -11.577
140.28 OPVANG ZWERFDIEREN -127 -130 -130 -130 -130
820.26 HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN -1.760 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) -14.821 -14.113 -13.913 -14.016 -14.003

Programma 6 Dienstverlening en samenspraak Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 BASISREGISTRATIES PPL -661 -653 -653 -653 -653
003.01 PUBLIEKSPLEIN -6.205 -6.677 -6.625 -8.673 -8.738
820.16 WABO-VERGUNNINGEN -10.865 -11.148 -8.448 -6.557 -6.557
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) -17.731 -18.478 -15.726 -15.883 -15.948
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 FUNCTIONEREN BESTUUR -3.019 -3.000 -2.966 -2.931 -2.897
001.06 GRIFFIE -2.409 -2.529 -2.447 -2.447 -2.447
922.90 ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6) -100 -35 -100 -100 -100
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) -5.528 -5.565 -5.512 -5.478 -5.444

Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER -90 -91 -91 -91 -91
820.36 UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN -215 -258 -257 -256 -256
820.46 VOLKSHUISVESTINGSBELEID -942 -770 -770 -770 -770
822.36 WOONWAGENHUISVESTING -259 -323 -323 -323 -324
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) -1.506 -1.442 -1.441 -1.441 -1.441
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
810.11 STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE -357 -188 -138 -138 -138
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER -17.806 -1.108 -1.132 -1.038 -21.829
830.18 GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM -14.581 -13.624 -7.570 -6.889 -2.960
830.42 GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN -9.435 -1.713 -5.832 -1.483 0
830.73 GRONDBEDRIJF ALGEMEEN 1.255 -609 -619 -292 -51
830.74 GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN -2.353 -1.019 -1.019 -1.019 -1.019
830.75 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN VOORBEREIDING 0 0 0 0 0
830.76 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING -19.566 -34.778 -12.823 -15.668 -10.426
913.03 OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) -2.699 -2.751 -2.751 -2.751 -2.751
922.30 ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoering) -2.169 -699 -698 -102 -102
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) -67.711 -56.490 -32.584 -29.380 -39.277
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER -1.876 -1.793 -1.793 -1.641 -1.641
820.76 VASTGOEDBEHEER -131 -134 -134 -134 -134
822.36 WOONWAGENHUISVESTING -412 0 0 0 0
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) -2.419 -1.927 -1.927 -1.775 -1.775
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER -1.093 -685 -571 -576 -594
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) -1.093 -685 -571 -576 -594
Overige (7.5)
820.76 VASTGOEDBEHEER -2.290 -2.316 -2.283 -2.286 -2.275
960.30 SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD -1.455 -1.483 -1.483 -1.483 -1.483
Totaal Overige (7.5) -3.745 -3.799 -3.766 -3.769 -3.757