Bijlage besluitvorming

Besluit najaarsdebat

Op maandag 1 november jl. vond het najaarsdebat over de begroting plaats. Tijdens dit debat hebben de raadsfracties de hele dag gesproken over waar het geld van de gemeente Zoetermeer in 2022 en de jaren daarna naartoe gaat.

De raad heeft één amendement aangenomen: 2111-A D66 - Verhoog Individuele Studie Toeslag.  Een amendement is een voorstel om het besluit zoals voorgesteld (door het college) te veranderen.

Het raadsvoorstel programmabegroting 2022-2025 is unaniem aangenomen.

Wel gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders een aantal verzoeken/opdrachten mee. Hiervoor zijn de de volgende moties aangenomen:

2111-02 LHN - Samenwonen met behoud bijstandsuitkering
2111-03A LHN - Gemeenten vertrouwen elkaar
2111-05 VVD - Zoetermeerse kunst in de openbare ruimte
2111-06 VVD - Regels voor deelmobiliteit in Zoetermeer
2111-07 VVD - AandeBak garantie
2111-08 VVD - Zoetermeer is de plek met een ouderenvriendelijk sportklimaat
2111-12A PvdA - Basisbanen bieden kansen voor mens én stad
2111-13 PvdA - Proactieve aanpak energiearmoede
2111-15A PvdA - Meer maatwerk bij kostendelersnorm
2111-17 PVV - ln kaart brengen energiearmoede Zoetermeer
2111-18A CU-SGP - Sportieve activiteit voor jongeren
2111-23 D66 - Maak ruimte voor stille studieruimte
2111-24 D66 - Klimaatadaptie al jong adopteren
2111-25A GroenLinks - Beperken (vracht)verkeer Bleiswijkseweg
2111-26 GroenLinks - Herdenkingsboom voor Zoetermeerders die zijn getroffen door Corona
2111-28 GroenLinks - Gebruik studenten bij aanpak leerachterstanden
2111-30A CDA - Jeugd en bewegen
2111-31A CDA - Het begint bij positieve gezondheid
2111-34A CDA - Jeugdlintje
2111-36 Zó! - Onderzoek lawaaiflitspaal
2111-37 Zó! - Modernisering Investeringsimpuls
2111-38 Zó! - Verbetering proces welstand
2111-40 GroenLinks - Behoud jongerenwerkers

De raad heeft eveneens het raadsvoorstel Tweede Tussenbericht 2021 unaniem aangenomen.