Bijlage 12 Taakvelden

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
0.1 Bestuur
Baten 0 0 0 0
Lasten -5.165 -5.047 -5.013 -4.979
Totaal 0.1 Bestuur -5.165 -5.047 -5.013 -4.979
0.10 Mutaties reserves
Baten -14.482 -6.543 -5.112 -14.217
Lasten -14.051 -8.266 -7.669 -8.878
Totaal 0.10 Mutaties reserves -28.533 -14.810 -12.781 -23.095
0.2 Burgerzaken
Baten -1.288 -1.288 -2.558 -2.601
Lasten -6.041 -5.989 -6.767 -6.789
Totaal 0.2 Burgerzaken -7.330 -7.278 -9.325 -9.390
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten -1.886 -1.863 -1.863 -1.863
Lasten -507 -506 -506 -506
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -2.392 -2.369 -2.369 -2.369
0.4 Ondersteuning organisatie
Baten -246 -376 -376 -376
Lasten -42.002 -41.549 -41.600 -41.642
Totaal 0.4 Ondersteuning organisatie -42.249 -41.925 -41.977 -42.018
0.5 Treasury
Baten -497 -488 -479 -479
Lasten -532 -1.002 -1.092 -1.620
Totaal 0.5 Treasury -1.028 -1.490 -1.572 -2.099
0.61 OZB woningen
Baten -21.746 -21.751 -22.004 -21.904
Lasten -1.026 -1.027 -1.030 -1.030
Totaal 0.61 OZB woningen -22.772 -22.779 -23.035 -22.935
0.62 OZB niet-woningen
Baten -14.761 -14.761 -14.761 -14.761
Lasten -437 -437 -437 -437
Totaal 0.62 OZB niet-woningen -15.197 -15.198 -15.198 -15.198
0.63 Parkeerbelasting
Baten 2.737 2.737 2.737 2.737
Lasten 0 0 0 0
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 2.737 2.737 2.737 2.737
0.64 Belastingen Overig
Baten -523 -648 -648 -648
Lasten -43 -43 -43 -43
Totaal 0.64 Belastingen Overig -566 -691 -691 -691
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Baten -229.163 -217.429 -219.800 -223.617
Lasten 0 -3.550 -7.100 -10.650
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -229.163 -220.979 -226.900 -234.267
0.8 Overige baten en lasten
Baten 197 351 -111 -619
Lasten -2.623 -870 -3.653 -4.932
Totaal 0.8 Overige baten en lasten -2.427 -519 -3.764 -5.551
0.9 Vennootschapsbelasting
Baten 0 0 0 0
Lasten -1.395 -327 0 -161
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting -1.395 -327 0 -161
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Baten 0 0 0 0
Lasten -9.906 -9.965 -10.068 -10.055
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -9.906 -9.965 -10.068 -10.055
1.2 Openbare orde en Veiligheid
Baten -178 -178 -178 -178
Lasten -4.643 -3.936 -3.934 -3.934
Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid -4.821 -4.115 -4.113 -4.113
2.1 Verkeer, wegen en water
Baten -1.170 -1.213 -719 -722
Lasten -19.706 -18.654 -18.324 -19.340
Totaal 2.1 Verkeer, wegen en water -20.877 -19.867 -19.043 -20.062
2.2 Parkeren
Baten 0 0 0 0
Lasten -1.384 -1.385 -1.387 -1.388
Totaal 2.2 Parkeren -1.384 -1.385 -1.387 -1.388
3.1 Economische ontwikkeling
Baten 0 0 0 0
Lasten -522 -471 -471 -471
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling -522 -471 -471 -471
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten -11.971 -6.372 -4.502 -2.914
Lasten -4.057 -3.368 -3.395 -1.417
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -16.028 -9.739 -7.897 -4.331
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
Baten -333 -333 -333 -333
Lasten -653 -612 -612 -612
Totaal 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -986 -945 -945 -945
3.4 Economische promotie
Baten -804 -804 -1.004 -1.004
Lasten -1.944 -1.537 -1.537 -1.537
Totaal 3.4 Economische promotie -2.748 -2.341 -2.541 -2.541
4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten -39 -39 -39 -39
Lasten -147 -147 -147 -147
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs -186 -186 -186 -186
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten -1.744 -1.816 -1.816 -1.816
Lasten -10.837 -10.165 -10.510 -10.545
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting -12.581 -11.981 -12.326 -12.361
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten -6.265 -6.265 -6.265 -6.265
Lasten -12.939 -11.933 -11.931 -11.804
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -19.204 -18.199 -18.197 -18.069
5.1 Sportbeleid en activering
Baten -88 -28 -28 -28
Lasten -1.802 -1.642 -1.642 -1.642
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering -1.890 -1.670 -1.670 -1.670
5.2 Sportaccommodaties
Baten -4.346 -4.445 -4.424 -4.422
Lasten -7.012 -7.521 -7.482 -7.510
Totaal 5.2 Sportaccommodaties -11.358 -11.966 -11.906 -11.932
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten -1.749 -1.752 -1.756 -1.756
Lasten -7.954 -7.330 -7.379 -7.511
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -9.703 -9.082 -9.136 -9.268
5.4 Musea
Baten -171 -171 -171 -171
Lasten -754 -756 -754 -754
Totaal 5.4 Musea -925 -927 -925 -925
5.5 Cultureel erfgoed
Baten 0 0 0 0
Lasten -262 -262 -239 -239
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed -262 -262 -239 -239
5.6 Media
Baten -801 -801 -801 -801
Lasten -4.323 -4.125 -4.133 -4.145
Totaal 5.6 Media -5.124 -4.927 -4.935 -4.947
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten -340 -272 -272 -272
Lasten -12.447 -11.897 -11.856 -19.852
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -12.787 -12.169 -12.128 -20.124
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten -3.094 -3.137 -3.137 -3.137
Lasten -20.109 -19.215 -19.202 -19.009
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -23.203 -22.351 -22.338 -22.145
6.2 Wijkteams
Baten -50 -50 -50 -50
Lasten -7.943 -7.295 -7.295 -7.295
Totaal 6.2 Wijkteams -7.992 -7.345 -7.345 -7.345
6.3 Inkomensregelingen
Baten -50.264 -50.786 -50.487 -48.158
Lasten -63.489 -63.720 -63.474 -61.145
Totaal 6.3 Inkomensregelingen -113.753 -114.506 -113.961 -109.303
6.4 Begeleide participatie
Baten 0 0 0 0
Lasten -7.911 -7.687 -7.213 -7.091
Totaal 6.4 Begeleide participatie -7.911 -7.687 -7.213 -7.091
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten 0 0 0 0
Lasten -10.832 -10.859 -10.859 -10.859
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie -10.832 -10.859 -10.859 -10.859
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten 0 0 0 0
Lasten -5.718 -5.353 -5.353 -5.353
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -5.718 -5.353 -5.353 -5.353
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten -820 -820 -804 -804
Lasten -27.430 -27.224 -27.222 -27.222
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -28.250 -28.044 -28.027 -28.027
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten 0 0 0 0
Lasten -47.179 -44.996 -42.943 -41.400
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -47.179 -44.996 -42.943 -41.400
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten 0 0 0 0
Lasten -605 -555 -555 -555
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -605 -555 -555 -555
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Baten 0 0 0 0
Lasten -5.144 -4.762 -4.683 -4.683
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- -5.144 -4.762 -4.683 -4.683
7.1 Volksgezondheid
Baten 0 0 0 0
Lasten -1.599 -1.599 -1.599 -1.599
Totaal 7.1 Volksgezondheid -1.599 -1.599 -1.599 -1.599
7.2 Riolering
Baten -6.854 -6.854 -6.854 -6.854
Lasten -5.775 -5.806 -5.841 -5.876
Totaal 7.2 Riolering -12.629 -12.660 -12.695 -12.730
7.3 Afval
Baten -17.144 -17.306 -17.307 -17.307
Lasten -12.317 -12.671 -12.673 -12.674
Totaal 7.3 Afval -29.461 -29.977 -29.980 -29.981
7.4 Milieubeheer
Baten 0 0 0 0
Lasten -5.718 -2.802 -1.753 -1.753
Totaal 7.4 Milieubeheer -5.718 -2.802 -1.753 -1.753
7.5 Begraafplaatsen
Baten -522 -522 -522 -522
Lasten -733 -734 -734 -735
Totaal 7.5 Begraafplaatsen -1.254 -1.255 -1.256 -1.257
8.1 Ruimtelijke Ordening
Baten -537 -537 -537 -537
Lasten -3.300 -3.040 -2.399 -2.415
Totaal 8.1 Ruimtelijke Ordening -3.837 -3.577 -2.936 -2.953
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Baten -14.617 -8.219 -8.997 -5.258
Lasten -12.583 -8.107 -7.786 -3.998
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -27.200 -16.325 -16.783 -9.256
8.3 Wonen en bouwen
Baten -7.207 -4.864 -3.764 -3.764
Lasten -5.706 -5.611 -4.928 -4.928
Totaal 8.3 Wonen en bouwen -12.913 -10.475 -8.691 -8.692